تحلیل برخی اقدامات زنبورداران و تاثیر آن بر عملکرد زنبورستانهای منطقه اشنویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

چکیده

زمینه مطالعاتی: اقدامات متفاوت زنبورداران که حاصل دانش و مهارت‌های مدیریتی متفاوت آن‌هاست بر عملکرد زنبورستان تأثیر می‌گذارد. هدف: مقاله حاضر به تحلیل اقدامات پرورشی زنبورداران و تأثیر این اقدامات بر عملکرد زنبورستان می‌پردازد. روش کار: داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه با روایی تائید شده از 115 زنبوردار شهرستان اشنویه که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، از طریق مصاحبه حضوری جمع‌آوری شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که زنبورداران دارای 40 اقدام پرورشی متفاوت در زمینه زنبورعسل می‌باشند. میانگین درآمد (عملکرد) به ازای هر کندو زنبورداران در حدود 195 هزار تومان بود. تحلیل همبستگی نشان داد که تحصیلات و اقداماتی از قبیل رعایت فاصله بین دو مکان زنبورستان، کوچ (جابجایی)، رعایت موارد بهداشتی در زنبورستان، خارج کردن کندوهای واگیردار از زنبورستان رابطه مثبت و معنی‌دار(05/0P<)،  ولی سن، سابقه زنبورداری و تعداد سال‌های عوض کردن ملکه رابطه منفی و معنی‌داری(05/0P<)، با عملکرد زنبورستان داشتند. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که میزان مصرف شکر و مسافت مکانی کوچ دوم 8/39 درصد واریانس عملکرد زنبورستان را تبیین می نماید. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of some beekeepers activities and their effect on apiary performance in Oshnavieh region

نویسندگان [English]

  • E HajAliyan 1
  • A Shams 1
  • R Masoumi 2
Adgaba N, Al-Ghamdi A, Shenkute A G, Ismaiel S, Al-Kahtani S, Tadess Y, and Abdulaziz M Q A, 2014. Socio-economic analysis of beekeeping and determinants of box hive technology adoption in the Kingdom of Saudi Arabia. Journal of Animal and Plant Sciences 24(6): 1876-1884.
Amini Shal N, Yazdani AH, Chizari A, Alaei Borujeni P and Rafiei H, 2013. Investigate the effect of management factors on production and profitability of industrial dairy cattle breeding farms: the case study of southern Tehran province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 44(1): 67-76 (In Persian).
Ashrafi M, Karbasi A, Saberi Fathi MR and Ziaei AM, 2005. Efficiency, productivity and optimal allocation of production factors in Iranian sheep feeding units, Second Seminar of Iranian Sheep and Goat, National Institute of Animal Science Research, Tehran, Iran, online at https://www.civilica.com/Paper-sheep02-sheep02_144.html (In Persian).
Bagheri A and Zeraatkish Y, 2009. Study of technical efficiency of wheat farmers in Varamin. Agricultural Extension and Education Research 1(4): 31-43 (In Persian).
Cejvanovic F, Grgic Z, Maksimovic A, and Bicanic D, 2011. Assumptions of Economic Model for Sustainable Productions of Beekeeping in the Bosnia and Hercegovina. Journal of Agricultural Science and Technology 5(4):481-485.
Daneshvarkhaki M, Aghel H, Hatef H and Sarvari AA, 2010.  The role of management in the performance of the rural production cooperatives in Khorasan razavi province of Iran. Roosta va Towse'e 12(4): 23-37 (In Persian).
Gloy BA, Hyde J, and LaDue E L, 2002. Dairy farm management and long-term farm financial performance. Agricultural and Resource Economics Review 31(2): 233-247. 
Golchin M and Jalali M, 2013. Zoning watershed for artificial recharge of ground water using AHP and GIS techniques. Journal of Geography and Planning 17(45): 183-202 (In Persian).
Ja'Afar-Furo MR, 2014. Dynamics of poverty, deforestation and beekeeping in northern Nigeria: concerns for policymakers-Part I. Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 14(2): 179-186.
Karimi AH, Nazarian H and Jafari A, 2009. Identification of Fars honey bee plant resources from three families in Fars province (Asteraceae papilionaceae and Lamiaceae). Quarterly of Pajouhesh-Va-Sazandegi 75:101-111 (In Persian).
KianiAbri M, Khoshakhlag RH and Nilforoshan AM, 2000, Investigating and analyzing the technical and economic technical efficiency of beekeepers in Isfahan Province,  Quarterly of Eqtesad-E Keshavarzi Va Towse'e 8(32): 261-272 (In Persian).
Lietaer C, 2009. Impact of beekeeping on forest conservation, preservation of forest ecosystems and poverty reduction. In XIII World Forestry Congress. Buenos Aires, Argentina (Vol. 5).
Mansori A and Dosti M, 2012. Review of obstacles and bottlenecks of beekeeping and strategies for its development in Zanjan province, Conference of Management of capital and agricultural talent in the light of industry and trade in Zanjan province, University of Zanjan, Zanjan, Iran (In Persian).
Masuku MB, 2013. Socioeconomic analysis of beekeeping in Swaziland: A case study of the Manzini Region, Swaziland. Journal of Development and Agricultural Economics 5(6): 236-241.
Mirmohammad Sadeghi J, Edris MA and Mostajeran M, 2007. Factors affecting on honeybee keeping farmers' income in Khomeinishahr and Najafabad Township. Journal of Development and Productivity 6(2):2-8(In Persian).
Nuthall PL, 2006. Determining the important management skill competencies: The case of family farm business in New Zealand. Agricultural Systems 88(2): 429-450.
Organization of Agricultural Jihad of West Azerbaijan, 2015. Statistical Report of Honeybee production system in West Azerbaijan (In Persian).
Popescu A, 2013. Research concerning apiary size, honey yield and beekeepers’ income in Teleorman County. Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 13(1): 293-299.
Rahmani R, 2007. Analysis of Economic Productivity of effective factors on the milk production in Dairy industry in Fars Province. 6th conference of Iranian Agricultural Economics, University of Ferdousi Mashhad, Mashhad, Iran (In Persian).
Salesi M, Nilforoshan A and Abbasian AR, 2007. Investigating the economic condition of honeybee industry in Najafabad Township. Proceedings of the 6th conference of Iranian Agricultural Economics, University of Ferdousi Mashhad, Mashhad, Iran (In Persian).
Tahmasebi GH and Porgharayi H, 2000. Investigating the role of bee in pollination and increasing the production of crops in Iran. Agricultural Economic and Development 8(30): 131-144 (In Persian).