اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت‌های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

2 پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان

چکیده

زمینه مطالعاتی: موننسین و عصاره گیاهی می­تواند با تغییر در متابولیت­های شکمبه و خون بر بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه اثر گذارد. هدف: این آزمایش به‌منظور تعیین روابط بین بیان ژن ناقل اوره با متغیرهای شکمبه­ای و خونی در بره­های تغذیه‌شده با جیره­های حاوی موننسین و عصاره گیاهی انجام گرفت. روش کار: در این طرح از 16 رأس بره­ نر نژاد افشاری (میانگین وزنی 6/5±41 کیلوگرم و سن 6 ماه) استفاده شد. بره­ها به­طور تصادفی به چهار جیره­ آزمایشی اختصاص داده شدند که شامل: جیره پایه، جیره پایه به‌اضافه 30 میلی­گرم موننسین در روز، جیره پایه به‌اضافه 30 میلی­گرم موننسین به‌صورت 2 هفته در میان و جیره پایه به‌اضافه 2 گرم عصاره گیاهی در روز برای هر رأس بود. نمونه­های خون و نمونه­های مایع شکمبه پیش از کشتار و نمونه­های بافت شکمبه از قسمت شکمی شکمبه گرفته شدند. اسیدهای چرب فرار، نیتروژن اوره­ای پلاسما و نیتروژن آمونیاکی شکمبه اندازه­گیری شدند. میزان بیان نسبی ژن انتقال‌دهنده نوع B اوره­ (UT-B) با استفاده از تکنیک Real-time PCR بررسی شد. نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان بیان نسبی ژن ناقل اوره در بره­های تغذیه‌شده با موننسین به‌صورت دوره­ای کاهش یافت (05/0>P) و غلظت نیتروژن آمونیاکی، نسبت مولی اسید بوتیریک و اسید والریک نیز در بین تیمارها تفاوت معنی­داری داشت (05/0>P). نتیجه‌گیری کلی: درمجموع بین متغیرهای مهم، همبستگی عکس و متوسطی بین ناقل اوره با نیتروژن آمونیاکی، اسید بوتیریک و اسید والریک و همبستگی مثبت با اسیدهای چرب فرار مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Monensin and plant extract on rumen and blood metabolites and gene expression of the urea transporter gene in the rumen epithelium of fattening lambs

نویسندگان [English]

  • HR Mirzaei 1
  • M Razaviyan 1
  • R Masoumi 1
  • V Salmani 2
Abdoun K, Stumpff F, Rabbani I and Martens H, 2010. Modulation of urea transport across sheep rumen epithelium in vitro by SCFA and CO2. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology 298(2): G190–202.
Agarwal U, Hu Q, Baldwin VIRL, and Bequette BJ, 2014. Role of rumen butyrate in regulation of nitrogen utilization and urea nitrogen kinetics in growing sheep. Journal of Animal Science 93(5): 2382–2390.
Bagnasco SM, 2005. Role and regulation of urea transporters. Pflügers Archiv: European Journal of Physiology 450(4): 217-226.
Broderick GA, 2004. Effect of low-level Monensin supplementation on the production of dairy cows fed alfalfa silage. Journal of Animal Science 87(2):359-368.
Broderick GA, and Kang JH, 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science 63(1): 64-75
Diernaes L, Sehested J, Moller PD, and Skadhauge E, 1994. Sodium and chloride transport across the rumen epithelium of cattle in vitro: effect of short-chain fatty acids and amiloride. Experiment Physiology 79(5): 755-762.
Duffield TF, and Bagg RN, 2000. Use of ionophores in lactating dairy cattle. A review. Canadian Veterinary Journal 41(5):388-394.
Gabel G, Vogler S, and Martens H, 1991. Short-chain fatty acids and CO2 as regulators of Na+ and Cl- absorption in isolated sheep rumen mucosa. Journal of Comparative Physiology 161(4): 419-426.
Harmeyer J, and Martens H, 1980. Aspects of urea metabolism in ruminants with reference to the goat. Journal of Dairy Science 63(10): 1707-1728.
Hofmann EM, Muetzel S, and Becker K, 2003. Effects of Moringa oleifera seed extract on rumen fermentation in vitro. Archive of Animal Nutrition 57(1): 65-81.
Kennedy PM, 1980. The effects of dietary sucrose and the concentration of plasma urea and rumen ammonia on the degradation of urea in the gastrointestinal tract of cattle. The British Journal of Nutrition43(1): 125-140.
Lu Z, 2013. Urea transport in sheep rumen epithelium in vitro: Modulation by luminal ammonia and pH. PhD Thesis, The University of Berlin.
Lu Z,Stumpff F, Deiner C, Rosendahl J, Braun H, Abdoun K, Aschenbach JR, and Martens H, 2014. Modulation of sheep ruminal urea transport by ammonia and pH. American Journal Physiology 307(5): R558-R570.
Marini JC and Van Amburgh ME, 2003. Nitrogen metabolism and recycling in Holstein heifers. Journal of Animal Science 81(2): 545-552.
Mirzaei-Alamouti H, Moradi S, Shahalizadeh Z, Razavian M, Amanlou H, Harakinejad T, Jafari-Anarkooli I, Deiner C, and Aschenbach JR, 2016. Both Monensin and plant extract alter ruminal fermentation in sheep but only Monensin affects the expression of genes involved in acid-base transport of the ruminal epithelium. Animal Feed Science and Technology 219: 132-143.
Moradi S, 2013. Morphologic and physiologic changes in rumen epithelium of lambs fed diet with Monensin and plant extract. MS thesis, University of Zanjan.
Norton BW, Janes AN and Armstrong DG, 1982. The effects of intra ruminal infusions of sodium bicarbonate, ammonium chloride and sodium butyrate on urea metabolism in sheep. The British Journal of Nutrition 48(2): 265-274.
Pfaffl MW, 2001. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT–PCR. Nucleic Acids Research 1; 29(9): e45.
Rahimi H, 2013. Rumen microbial diversity in lambs fed high concentrate diet contained monensin, plant extract and polyunsaturated fatty acids using QRT-PCR. MS thesis, University of Zanjan.
Simmons NL, Chaudhry AS, Graham C, Scriven ES, Thistlethwaite A, Smith CP and Stewart GS, 2009. Dietary regulation of ruminal bovine UT-B urea transporter expression and localization. Journal of Animal Science 87(10): 3288-3299.
Schmidt-Nielsen B and Osaki H, 1958. Renal response to changes in nitrogen metabolism in sheep. Animal Journal of Physiology 193(3): 657-661
Wright DE and Hungate RE, 1967. Amino acid concentrations in rumen fluid. Applied Microbiology15(1): 148-151.
Yang CM and Russell JB, 1993. The effect of monensin supplementation on ruminal ammonia accumulation in vivo and the numbers of amino acid-fermenting bacteria. Journal of Animal Science 71(12): 3470-3476.