مطالعه تنوع ژنتیکی اسب‌ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از مارکرها‌ی ریز ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دکتری تخصصی بیماری‌های دام‌های بزرگ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: امروزه استفاده از مارکس‌های ژنتیکی جهت حفظ و مدیریت تنوع در نژاد‌ها‌ی مختلف اسب در سراسر جهان بسیار مرسوم است. هدف: در این تحقیق تنوع توالی تکراری کوتاه در نژاد‌‌‌‌ها‌ی اسب­ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از 4 جایگاه  VHL20, HTG4, AHT4, HMS7موردتوافق انجمن ژنتیک حیوانات (ISAG) موردبررسی قرار گرفته و فراوانی آللی تعیین شده است. روش کار: برای این منظورDNA  ژنومی از نمونه خونی اسب­ها توسط روش مایلر استخراج گردید. DNA به‌وسیله واکنش زنجیره‌ا‌ی پلیمراز چند‌گانه توسط پرایمر نشان­دار تکثیر شد. محصولا‌ت حاصل توسط دستگاه الکتروفورز کاپیلاری مورد آنالیز ژنتیکی قرار گرفت. نتایج: نتایج حاصل از ژنوتایپ، حاکی از وجود متوسط 5/7 آلل در اسب­ها‌ی عرب و7 آلل در اسب­ها‌ی کاسپین بود. متوسط هتروزیگوسیته مشاهده‌شده Ho)) 761/. در اسب عرب و 799/0 در اسب کاسپین و همچنین متوسط هتروزیگوسیته مورد انتظار (He) 779/0 در اسب عرب و 84/0 در اسب کاسپین بود. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج نشان­د‌هنده چند­شکلی و کارآمد‌ی بالای چهار جایگاه مورد­استفاده در تعیین نژاد، تنوع و تست­ها‌ی ابوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of genetic variability of Arabian and Caspian horses using microsatellite

نویسندگان [English]

  • H Banaabadi 1
  • MR Mashayekhi 1
  • A Hassanpour 2
  • MR Ayobi 3
Amirinia C, Seyedabadi H, Banabazi M. H and Kamali M. A, 2007. Bottleneck Study and Genetic Structure of Iranian Caspian Horse. Pakistan Journal of Biological Sciences 10(9): 1540-1543.  
Binns MM, Holmes NG, Rolliman A and Scott AM, 1995. The identification of polymorphicmicrosatellite loci in the horse and their use in thoroughbred parentage testing. British Veterinary Journal 151(1): 9-15.
Bowling AT, 2001. Historical development and application of molecular genetic tests for horse identification and parentage control. Livestock Production Science 72(1): 11-116. 
Ellegren H, Johansson M, Sandberg K and Andersson L, 1992. Cloning of highly polymorphic microsatellites in the horse. Animal genetics 23(2): 133-142.
Fornal A, Radko A and Piestrzyńska-Kajtoch A, 2013. Genetic polymorphism of Hucul horse population based on 17 microsatellite loci. Acta Biochimica Polonica 60(4): 761-765. 
Georgescu SE, Condac E, Rebedea M, Tesio CD, Dinischiotu A and Costache, M, 2005. Arabian horses genotyping using seventeen microsatellites. Archiva Zootechnica 8:173-178.  
Guekin G, Bertaud M and Amigues Y, 1994. Characterization of seven new horse microsatellites: HMS1, HMS2, HMS3, HMS5, HMS6, HMS7 and HMS8. Animal genetics 25(1): 62-62. 
Haeringen HV, Bowling AT, Stott ML, Lenstra JA and Zwaagstra KA, 1994. A highly polymorphic horse microsatellite locus: VHL20. Animal genetics 25(3): 207-207.
Khanshour AM, Conant EK, Juras R and Cothran EG, 2013. Microsatellite analysis for parentage testing of the Arabian horse breed from Syria. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37(1): 9-14. 
Kimpton C, Fisher D, Watson S, Adams M, Urquhart A, Lygo J and Gill P, 1994. Evaluation of an automated DNA profiling system employing multiplex amplification of four tetrameric STR loci. International journal of legal medicine 106(6): 302-311.  
Mahrous KF, Hassanane M, Mordy MA, Shafey HI and Hassan N, 2011. Genetic variations in horse using microsatellite markers. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology 9(2): 103-109. 
Micka KA, Sprecher CJ, Lins AM, Comey CT, Koons BW, Crouse C and Ma M, 1996. Validation of multiplex polymorphic STR amplification sets developed for personal identification applications. Journal of Forensic Science 41(4): 582-590. 
Miller SA, Dykes DD and Polesky HF, 1988. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic acids research 16(3): 1215. 
Mostafa F, Mohammad JK, Abbas D and Saadat M, 2011. Identity testing with fourteen genetic markers of Arabian horses in Charmahal-va-Bakhtiari province. International Conference on Life Science and Technology 3: 202-204. 
Schlötterer C, 2000. Evolutionary dynamics of microsatellite DNA. Chromosoma 109(6): 365-371. 
Shahsavarani H and Rahimi-Mianji G, 2010. Analysis of genetic diversity and estimation of inbreeding coefficient within Caspian horse population using microsatellite markers. African Journal of Biotechnology 9(3): 293-299. 
Weinstock J, Willerslev E, Sher A, Tong W, Ho SY, Rubenstein D and Prieto A, 2005. Evolution, systematics, and phylogeography of Pleistocene horses in the New World: a molecular perspective. PLoS Biology 3(8): e241. 
Wimmers K, Ponsuksili S, Schmoll F, Hardge T, Hatzipanagiotou A, Weber J and Schellander K, 1998. Efficiency of microsatellite markers of the international standard panel for parentage control in German horse populations. Zuechtungskunde (Germany) 7:233-241.  
Winton CL, Plante Y, Hind P, McMahon R, Hegarty MJ, McEwan NR and Nash DM, 2015. Comparative genetic diversity in a sample of pony breeds from the UK and North America: a case study in the conservation of global genetic resources. Ecology and Evolution 5(16): 3507-3522.