اثرات روش‌های مختلف فرآوری دانه کتان بر عملکرد، الگوی اسیدهای چرب شیر و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در گاوهای شیرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

زمینه مطالعاتی: بهبود الگوی اسیدهای چرب شیر در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از محقیقین قرار گرفته است. هدف: جهت بررسی تاثیر روش‌های مختلف فرآوری دانه کتان بر تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر، دوازده راس گاو شیرده هلشتاین با چهار جیره‌ی آزمایشی شامل 1) جیره بدون دانه کتان ( شاهد)، 2) دانه کتان فرآوری نشده، 3) دانه کتان تفت شده و غلطک شده و 4) دانه کتان اکسترود شده تغذیه شدند. روش کار: دانه کتان در دمای 140 الی 145 درجه سانتیگراد اکسترود و تفت داده شد. سپس دانه‌های تفت شده غلطک زده شدند. نتایج: جیره‌های آزمایشی تاثیر معنی داری بر میزان تولید شیر و ماده خشک مصرفی نداشتند. درصد چربی شیر در گاوهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی دانه کتان اکسترود شده کاهش یافت (05/0>P).  غلظت اسید لینولئیک مزدوج (cis-9, trans-11) و اسید لینولئیک شیر در گاوهای تغذیه شده با دانه کتان بالاتر از گاوهای تغذیه شده با جیره شاهد بود (05/0>P).  بیشترین غلظت اسید لینولنیک شیر در گاوهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی دانه کتان فرآوری نشده و دانه تفت شده و غلطک شده مشاهده شد (05/0>P). قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در گاوهای تغذیه شده با جیره شاهد بیشترین بود (05/0>P). نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که دانه کتان تفت و غلطک شده می‌تواند به عنوان روشی کاربردی جهت بهبود الگوی اسیدهای چرب شیر، افزایش اسید لینولئیک مزدوج (cis-9, trans-11)  و اسید لینولنیک، بدون هیچگونه تاثیر منفی بر عملکرد گاوهای شیری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different processing methods of flaxseed on performance, milk fatty acids profile and apparent nutrient digestibility of lactating cows

نویسندگان [English]

  • S Lashkari
  • O Azizi
  • H Jahani