ارزیابی زیستی اقتصادی پرورش جوجههای گوشتی بر اساس نسبتهای مختلف جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

زمینۀ مطالعاتی: پرورش جوجه‌های گوشتی به تفکیک جنسیت یا به نسبت‌های مختلف جنسیتی موضوعی است که در تحقیقات مختلف، نتایج متفاوتی دربرداشته است. هدف: این تحقیق به ‌منظور مقایسۀ شاخص‌های زیستی اقتصادی پرورش نسبت‌های مختلف جنسیتی جوجه‌های گوشتی از روز یازدهم پرورش انجام گردید. روش کار: آزمایش با استفاده از 180 قطعه جوجه گوشتی سویۀ راس 308 در 5 گروه مختلف نسبت جنسی (گروه 1: 25 درصد نر و 75 درصد ماده؛ گروه 2: 50 درصد نر و 50 درصد ماده؛ گروه 3: 75 درصد نر و 25 درصد ماده؛ گروه 4: 100 درصد ماده و گروه 5: 100 درصد نر) با 3 تکرار و 12 جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. نتایج: بر اساس نتایج، خوراک مصرفی فقط در دورۀ رشد (11 تا 24 روزگی) بین گروه‌های مختلف جنسیتی تفاوت معنی­داری داشت (05/0P<) و گروه‌های 1 و 3 بیشترین مقدار مصرف را نشان دادند. در دورۀ رشد و کل دوره (11 تا 42 روزگی)، گروه حاوی نر خالص، بیشترین افزایش وزن روزانه و بهترین ضریب تبدیل غذایی را داشت (05/0P<). از میان پارامترهای لاشه، فقط بازده لاشه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و گروه 3 بیشترین بازده لاشه (06/73%) را دارا بود (05/0P<). شاخص اروپایی جوجه‌های گوشتی در گروه‌های 5 و 3 بیشترین مقدار را نسبت به گروه‌های دیگر نشان داد  (05/0P<). سود محاسبه شده در 9 حالت ارزیابی اقتصادی (سه روش تعیین قیمت شامل میانگین قیمت سال 1394، میانگین قیمت بدترین و بهترین دورۀ پرورش دو سال 1393 و 1394) و 3 روش فروش (فروش مرغ زنده، مرغ کشتار شده و به تفکیک قطعات لاشه) با کاهش درصد جوجه‌های نر در گروه‌های مورد مطالعه روند نزولی داشت (05/0P<) و کاهش تا 50 درصد نر، تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به نتایج حاصل از مقایسۀ سود روش‌های مختلف ارزیابی اقتصادی می‌توان پرورش مخلوط را تا زمانی که درصد نرها از 50 درصد پایین­تر نباشد، توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bio-economic evaluation of broiler production with different sex ratios

نویسندگان [English]

  • H Arabi
  • Y Mehmannavaz
  • A Nobakt
Aviagen, 2014. Ross broiler management handbook. http://es.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_Broiler/Ross-Broiler-Handbook-2014-EN.pdf.
Benyi K, Tshilate TS, Netshipale AJ and Mahlako KT, 2015. Effects of genotype and sex on the growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. Tropical Animal Health and Production 47(7):1225-1231.
Fischer GJ, 1985. The behavior of chicken. In: Bailliere Tindal. Pp. 454-487.
Groen AF, Jiang X, Emmerson DA and Vereijken A, 1998. A deterministic model for the economic evaluation of broiler production systems. Poultry Science 77:925-933.
Henrry MH and Burke WH, 1998. Sexual dimorphism in broiler chicks embryos and embryonic muscle development in late incubation. Poultry Science 77:728 - 736.
Iyeghe–Erakpotobor GT, 2001. Genetic, environmental and nutritional influencing growth and reproduction of rabbits in the semi-humid tropics. PhD Thesis Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, Pp.160.
Jaafari Sayyadi AR and Ohadi Hayeri A, 2002. Effects of sex on production and carcass traits of broiler chicken. Chekavak. 10(2): 146-154. (In Persian).
Jia R, Bao YH, Zhang Y, Ji C, Zhao LH, Zhang JY, Gao CQ and Ma QG, 2014. Effects of dietary α-lipoic acid, Acetyl-L-carnitine, and sex on antioxidative ability, energy, and lipid metabolism in broilers. Poultry Science 93: 2809–2817.
Laseinde EA, Oluyemi JA, 1994. Effect of sex separation at the Finisher phase on the comparative growth performance, carcass characteristics and breast muscle development between male and female broiler chicken.  Nigerian Journal of Animal Production 21(1-2):1-8.
Marcu A, Vacaru-Opriş I, Dumitrescu G, Ciochina LP, Marcu A, Nicula M and Kelciov B, 2013. The Influence of the genotype on Economic Efficiency of broiler chicken’s growth. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies 46(2):339-346.
Mosavi SM, Shahir MH, Lotfolahian H, Afsarian O and Hoseini SA, 2012. Determination of economic level of protein and Lysine in broilers diet. Animal Science Researches 22(1): 63-79. (In Persian).
Ojedapo LO, Akinokun O, Adedeji TA, Olayeni TB, Ameen SA, and Amao SR, 2008. Effect of strain and sex on carcass characteristics of three commercial broilers reared in deep litter system in the derived savannah area of Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences 4(4): 487-491.
Rondelli S, Martinez O and Garcia PT, 2003. Sex effect on productive parameters, carcass and body fat composition of two commercial broiler lines. Revista Brasileira de Ciência Avícola, 5(3): 169-173.
Seyyed Mostafavi M. 2012. Challenges of poultry industry in Iran and ways to deal with them. Center for Strategic Research of Iran, Tehran, Iran. (In Persian).
Taghan Agh O, Dastar B, Shams Shargh M, Hashemi SR and Mirshekar R, 2011. The influence of sex, dietary protein level and black seed on thigh meat oxidative stability chickens. Proceedings of the first national conference on modern topics in agriculture. Saveh, Iran. (In Persian).
Verapeen DS and Driver MF, 2000. Separate sex growing of Ross 308 Broilers and effects on broiler performance and carcass quality. Science and Technology Research Journal 4: 145-152.
Young LL, Northcutt JK, Buhr RJ, Lyon CE and Ware GO, 2001. Effects of age, sex, and duration of postmortem aging on percentage yield of parts from broiler chicken carcasses. Poultry Science 80:376–379.
Zamani P, Ighani V, Rezayazdi K, Zarafrouz F and Amirabadi M, 2012. Performance of male and female Aryan and Ross broiler chicks fed diluted diets. Animal Science researches 22 (3): 89-98. (In Persian).
Zuowei S, Yan L, Yuan L, Jiao H, Song Z, Guo Y and Lin H, 2011. Stocking density affects the growth performance of broilers in a sex-dependent fashion. Poultry Science 90 :1406–1415.