اثر مولتی آنزیم کمزایم بر صفات عملکردی، کیفیت تخم‌مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره‌های رقیق‌شده مرغ‌های تخمگذار هایلاین W36 در اواخر دوره تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

چکیده

زمینه مطالعاتی: بررسی استفاده از آنزیم در جیره­های رقیق­شده بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی مرغ­های تخمگذار  هدف: در این تحقیق اثر سطوح مختلف آنزیم کمزایم در جیره­های رقیق­شده، بر عملکرد، کیفیت تخم­مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی مختلف جیره در اواخر دوره تولید مرغ­های تخمگذار سویه ­هایلاین W36  در دو آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: تیمارهای آزمایشی استفاده شده در این آزمایش عبارت بودند از: جیره کنترل (تیمار 1)، جیره رقیق­شده (کنترل منفی) (تیمار 2)، جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 25/0 گرم در کیلوگرم (تیمار3) ، جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 50/0 گرم در کیلوگرم (تیمار4) و جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 75/0 گرم در کیلوگرم (تیمار5) و جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 1 گرم در کیلوگرم (تیمار6). در آزمایش اول از 450 قطعه مرغ نژاد لگهورن سویه هایلاین W36  در سن 60 هفتگی (با وزن متوسط 55 ± 1550 گرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 5 تیمار با 5 تکرار (18 پرنده در هر تکرار) استفاده گردید. درآزمایش دوم برای تعیین قابلیت هضم از 100 قطعه مرغ نژاد لگهورن سویه  هایلاین W36 70 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 5 تیمار با 5 تکرار (4 پرنده در هر تکرار) استفاده شد. نتایج: بررسی مصرف خوراک پرنده­ها در طول آزمایش، نشان داد که تفاوت معنی­داری (05/0>P) در میانگین خوراک مصرفی پرنده بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بدین ترتیب نشان داده شد که افزودن 50/0 گرم در کیلوگرم آنزیم به جیره­های رقیق­شده می تواند عملکرد تولیدی پرنده را تا سطح تیمار کنترل مثبت افزایش داده و حتی در سطوح حاوی سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم، عملکرد بالاتری نسبت به تیمارهای کنترل مثبت و منفی داشته باشد. تیمارهای حاوی حاوی سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم آنزیم، دارای بهینه­ترین ضریب تبدیل خوراک بودند. ارتفاع سفیده تخم مرغ، واحد هاو و وزن پوسته تخم­مرغ بطور معنی­داری در جیره­های حاوی آنزیم نسبت به کنترل منفی بهبود یافت (05/0>P). وزن و درصد زرده، درصد سفیده و نسبت سفیده به زرده تخم­مرغ تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). قابلیت هضم پروتئین خام جیره، بین تیمارهای کنترل و تیمارهای حاوی50/0، 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم آنزیم تفاوت معنی­داری داشت (05/0>P). نتیجه گیری نهایی: از بین سطوح آنزیم استفاده شده بر اساس بسیاری از فراسنجه­ها  بخصوص تولید تخم­مرغ، ضریب تبدیل خوراک و قابلیت هضم بسیاری از مواد مغذی جیره سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم آنزیم نتایج بهتری بهمراه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of kemzyme on production performance, egg quality and nutrients digestibility in Hy Line- W36 laying hen at late production phase

نویسندگان [English]

  • I HajKhodadadi
  • S Abbasi
Abd El-Maksoud AAA, 2006. Effect of different levels of olive pulp without or with Kemzyme supplementation on laying hens performance. Egyptian Poultry Science 26: (991-1010).
Abdel Ghany AE, Ibrahim SA, El-Ganzory EH and El-Faham AI, 1997. Influence of lysoforte and enzyme preparation on laying hen performance.79-89. Second Hungarian. Egyptain Poultry Conference, 16-19 Septamber, Godallo, Hungary.
Adams CA and Pough R, 1993. Non-starch polysaccharides digestion in poultry. Feed Compounder 13: 19-21.
Aderemi FA, TE Lawal1, OM Alabi, OA Ladokun and Adeyemo GO, 2006. Effect of enzyme supplemented cassava root sieviate on egg quality, gut morphology and performance of egg type chickens. International Journal of Poultry Science 5 (6): 526-529.
Angel CR, 1993. Age changes in the digestibility of nutrients in ostriches and nutrient profiles of the hen and chick. In: Proceedings of the Association of Avian Veterinarians,  January 1993, Atlanta GA, USA. Association of Avian Veterinarians, Atlanta 275–281.
Annison G and M Choct. 1991. Anti-nutritive activities of cereal non-starch polysaccharides in broiler diets and strategies minimizing their effects. World's Poultry Science Journal 47:232-242.
Annison G and Choct M, 1993. Enzymes in poultry diets. In: C. Wenk and M. Boessinger  (Eds.). Enzymes in animal nutrition, Kartause Ittingen, Thurgau, Switzerland 61–68.
Association of Official Analytical Chemists. 2000. Official Methods of Analysis. 13th ed. AOAC, Washington DC. Atlanta.
Attia YA, Abd EI-Ghani AI, EL-Ganzory EH and Abd EI-Hady SB, 1997. Responses of Bandarah local breed to some pronutrient additions, Egyptian Journal of Poultry Science 17(11): 1-22.
 Attia YA, Abd EI-Rahman SA and Kies AK, 2001a. Utilization of vegetable diets containing different levels of rice bran with or without commercial enzymes in Norfa laying hen diets. Journal of Agricultural Science 26 (6): 3557-3577.
Attia YA, Abd EI-Rahman SA and Qota EMA, 2001b. Effects of microbial phytase without or with cell wall splitting enzymes on the performance of broilers fed marginal levels of dietary protein and metabolizable energy. Egyptian Journal of Poultry Science 21: 512-547.
Bagheri S, Janmohmmadi H, Maleki R, Ostadrahimi A and Kianfar R, 2016. The effects of dietary folic acid and zinc on yolk 5-methyltetrahydrofolate content, laying hens performance and egg quality. Journal Animal Research 4:73-87.
Bedford MR and Schulze H, 1998. Exogenous enzymes in pigs and poultry. Nutritional Research Review 11:91-114.
Brenes A, Marquardt RR, Guenter W and Viveros A, 2002. Effect of enzyme addition on the performance and gastrointestinal tract size of chicks fed lupin seed and their fractions. Poultry Science 81: 670-678.
Choct M, 2004. Enzymes for the feed industry. Past, present and future. XXII World’s Poult. Cong. 8-13 June, Istanbul. Turkey.
Choct M, 2006. Enzymes for the feed industry: Past, present and future. Worlds Poultry Science Journal 62(01):5-16.
Cowan WD, 1993. Understanding the manufacturing, distribution, application and overall quality of enzymes in poultry feeds. Journal Applied Poultry Research 2: 99-99.
Cowieson AJ, Acamovic T and Bedford MK, 2006. Supplementation of corn-soy-based diets with high concentrations of an Escherichia coli derived phytase: Effect on broiler chick, performance and the digestibility of amino acids, minerals and energy. Poultry Science 85:1389–1397.
Douglas MW, Parsons CM and Bedford MR, 2000. Effects of various soybean meal sources and Avizyme® on chick growth performance and ileal digestible energy. Journal Appllied Poultry Research 9:74-80.
Duncan DB, 1955. Multiple F-test. Biometrics, 11: 1- 42.
El-Deek AA, YA Attia and Solimanamal A, 2003. Productive response of broiler breeder hens when fed practical or vegetable diets containing high levels of barley, sunflower meal or barley and sunflower meal without or with enzyme mixture supplementation. 3- barley and un-dehulled sunflower meal. Journal of Agricultural Science 28: 2525-2537.
EL-Gendi GM, Soliman AF and AG Habib, 2000. Evaluation of four feed additives for improving productive and metabolic performance of broilers chicks, Egyptian journal of Poultry Science 20 (I): 103-122.
Elmenawey MA, Ali AHR, Galal MAA and Stino FKR, 2010. Influence of Enzyme Supplementation in the Diet on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Constituents of Matrouh Hens, Egyptian journal of Poultry Science 20 (1): 103-122.
Jalal MA, SE Scheideler and EM Pierson, 2007. Strain response of laying hens to varying dietary energy levels with and without Avizyme supplementation. Journal of Appllied Poultry Research 16:289–295.
Jaroni D, Scheideler SE, Beck M and Wyatt C, 1999. The effect of dietary wheat middlings and enzyme supplementation. 1. Late egg production efficiency, egg yields, and egg composition in two strains of Leghorn hens. Poultry Science 78:841–847.
Koch F, 1990. Amino acid formulation to improve carcass quality and limit nitrogen load in waster, Proceedings of the 6th annual carolina Swine Nutrition Conference. Raleigh, North Carolina, USA  76-95.
Kocher A, Choct M, Morrisroe L and Broz J, 2001. Effects of enzyme supplementation on the replacement value of canola meal for soybean meal in broiler diets. Australian Journal Agricultural Research 52:447–452.
Kocher A, Choct M, Porter MD and Broz J, 2000. The effects of enzyme addition to broiler diets containing high concentration of canola or sunflower meal. Poultry Science 79: 1767–1774.
Kocher A, Choct M, Porter MD and Broz J, 2002. Effects of feed enzymes on nutritive value of soybean meal fed to broilers. British Poultry Science 43:54–63.
Michael AE, 2002. Enzyme use in commercial layer production. Multi-State Poultry Meeting, May 14-16.
National Research Council (NRC), 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. Ed. National Academy Press, Washington DC. USA.
Ravindran V, 2013. Feed enzymes: The science, practice, and metabolic realities. Journal of Appllied Poultry Research 22:628-636.
Rotter BA, Frriesen OD, Gventer W and Mmarquardt RR, 1990. Influence of enzyme supplementation on the bioavailable enegy of barely. Poultry Science 69: 1174-1181.
SAS Institute, 2000. SAS/STAT User's Guide Version 8.1 ed. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Scheideler SE, Beck MM, Abudabos A and Wyatt CL, 2005. Multiple-enzyme (Avizyme) supplementation of corn-soy based layer diets. Journal of Appllied Poultry Research 14:77–86.
Scheideler SE, Jalal MA and Pierson E, 2001. Strain responses of laying hens to varying dietary energy with and without enzyme supplementation. Poultry Science  80(Suppl.1):49. (Abstr).
Selle PH, Ravindran V and Partridge GG, 2009. Beneficial effects of xylanase and/or phytase inclusions on ileal amino acid digestibility, energy utilisation, mineral retention and growth performance in wheatbased broiler diets. Animal Feed Science and Technology 153:303–313.
Shehata Amal AM, 2000. Using some Aquatic plants in feeding chicks. Ph.D. Thesis, Faculty of Agriculture Zagazig University, Egypt.
 Silversides FG and MR Bedford, 1999. Enzymes may improve energy and protein digestibility. Feedstuffs (Mar 1) 15–16.
 Silversides FG, Scott TA, Korver DR, Afsharmanesh M and M Hruby, 2006. A study on the interaction of xylanase and phytase enzymes in wheat-based diets fed to commercial white and brown egg laying hens. Poultry Science 85: 297-305.
Sohail SS, Bryant MM, Roland Sr DA, Apajalahti  JHA and Pierson EM, 2003. Influence of Avizyme 1500 on performance of commercial Leghorns. Journal of  Appllied Poultry Research 290 – 12:284.
Steenfeldt S, Hammershoj M, Mullertz A and Jensen JF, 1998. Enzyme supplementation of wheat-based diets for broilers. 2. Effect on apparent metabolisable energy content and nutrient digestibility. Animal  Feed Science and Technology 75:45–64.
Zanella I, Sakomura NK, Silversides FG, Fiqueirdo A and Pack M, 1999. Effect of enzyme supplementation of broiler diets based on corn and soybeans. Poultry Science 78:561–568.
Zarei M, Ehsani M and Torki M, 1390. Effect of using different feed additive in diet of layer hens on performance and egg quality. Animal production 13: 61-71(In persian).