ارزیابی توابع رشدی برای توصیف رشد در بلدرچین‌های ژاپنی تغذیه شده با جیره‌های متفاوت از نظر تراکم مواد مغذی در مقایسه با سطح پیشنهادی NRC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

چکیده

زمینه مطالعاتی: به دلیل کمبود داده­های در اختیار برای نیازمندی­های مواد مغذی در بلدرچین، تخمین پاسخ­های بیولوژیکی به مواد مغذی با استفاده از توابع ریاضی توصیف کننده رشد در این گونه دامی مفید به نطر می رسد. علاوه بر این، توابع ریاضی توصیف کننده رشد می تواند یک ابزار سودمند در انالیز نتایج انتخاب ژنتیکی و مشخص کننده تفاوت های بین گروه­های ژنتیکی باشد. روش کار: در این آزمایش از تعداد 1050 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه به منظور ارزیابی مقایسه­ای توابع رشدی ریچارد، لوپز، گمپرتز و ون­برتالانفی به منظور توصیف رشد در جوجه بلدرچین­های ژاپنی تغذیه شده با جیره­های متفاوت در تراکم مواد مغذی استفاده شد. طول دوره پرورش 8 هفته و تیمارهای جیره­ای شامل 1) جیره با تراکم 5% کمتر از پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور (NRC 1994)، 2) جیره براساس پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور، 3) جیره با تراکم 5% بیش از پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور و 4) جیره با تراکم 10% بیش از پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور، بودند. برازش مدل­های با استفاده  از Proc NLIN نرم افزار SPSS (SigmaPLot 5.0, 2012) انجام و مدل-ها از نظر کارایی بر اساس آماره­هایAIC ،BIC ، RMSE و R2 با هم مقایسه شدند. نتایج: وزن نهایی تخمینی جوجه بلدرچین­های تغذیه شده با جیره­های با تراکم بالای مواد مغذی در مقایسه با جیره­های با تراکم پایین­تر بیشتر بود. جوجه بلدرچین­های تغذیه شده با جیره­های با تراکم مواد مغذی بالاتر در مقایسه با جیره­های با تراکم پایین­تر در مراحل ابتدایی­تر از رشد به نقطه عطف منحنی رسیدند. نکویی برازش مدل­های رشدی با استفاده از آماره­های مد نظر نشان داد که مدل ریچارد توانایی بهتری را در خصوص توصیف رشد در جوجه بلدرچین­ها داشته­است که دلیل آن می­تواند انعطاف­پذیری بیشتر این مدل بوده­باشد. نتیجه­گیری نهایی: به دلیل تاثیر­پذیری منحنی­های رشدی و پارامترهای تخمینی آن­ها از تراکم مواد مغذی تامین شده از طریق جیره، توجه به شرایط تغذیه جوجه بلدرچین­ها در زمان استفاده از چنین تخمین­هایی به منظور انتخاب و مشخص نمودن تفاوت­های ژنتیکی بین گروه­ها پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of growth functions in describing the growth of Japanese quails fed diets deferring in nutrients density compared to NRC recommendation

نویسندگان [English]

  • S Ahadi
  • H Darmani
  • N Ghavi Hossein-Zadeh
Aggrey SE, 2003. Dynamic of relative growth rate in Japanese quail lines divergently selected for growth and their control. Growth, Development, andAging 67: 47-54.
Anthony NB, Emmerson DA, Nestor KE, Bacon WL, Siegel PB and Dunnington EB, 1991. Comparison of growth curves of weight selected populations of turkeys, quail, and chickens. Poultry Science 70(1): 13-18.
Beiki H, Pakdel A and Moradi-shahrbabak M, 2011. Effect of divergent selection for 4 week body weight on the shape of growth curve in Japanese quails. Iranian Journal of Animal Science Research 3(1): 38-45 (In Persian).
Beiki H, Pakdel A, Moradi-shahrbabak M and Mehrban H, 2013. Evaluation of growth functions on Japanese quail lines. Journal of Poultry Science 50: 20-27.
Barbato GF, 1991. Genetic architecture of growth curve parameters in chickens. Theoretical and Applied. Genetics 83: 24-32.
Brody S, 1945. Bioenergetics and Growth. Reinhold Publishing Corp. NY, USA.
Daren JR and Marks HL, 1988. Divergent selection for growth in Japanese quail under spilt and complete nutritional environments. 1. Genetic and correlated responses to selection. Poultry Science 67: 519-529.
Darmani Kuhi H, Kebreab E, Lopez S and France J, 2003. An evaluation of different growth functions for describing the profile of live weight with time (age) in meat and egg strains of chicken. Poultry Science 82: 1536-1543.
Gebhardt-Henrich SG and Marks HL, 1993. Heritability of growth curve parameters and age-specific expression of genetic variation under two different feeding regimes of Japanese quail (coturnix coturnix japonica). Heredity 76:45-55
Gous RET, Moran Jr, Stilborn HR, Bradford GD and Emmans GC, 1999. Evaluation of the parameters needed to describe the overall growth, the chemical growth, and the growth of feathers and breast muscles of broilers. Poultry Science 78(6): 812-821.
France J, Dijkstra J and Dhanoa MS, 1996. Growth functions and their application in animal science. Annales de Zootechnie. 45 : 165–174.
Hancock CE, Bradford GD, Emmans GC and Gous RM, 1995. The evaluation of the growth parameters of six strains of commercial broiler chickens. British Poultry Science 36: 247–264.
Hyankova L and Novotna B, 2007. Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail. 3. Onset of sexual maturity and basic characteristics of early lay. British Poultry Science 48: 551-558.
Knizetova H, Hyanek J and Veselsky A, 1994. Analysis of growth curves of fowl. III. Geese. British Poultry Science 35(3): 335-344.
Marcato SM, Sakomura NK, Munari DP, Fernandes JBK, Kawauchi I and Bonato MA, 2008. Growth and body nutrient deposition of two broiler commercial genetic lines. Revista Brasileira de Ciência Avícola 10: 117-123.
Marks HL, 1978. Growth curve changes associated with long-term selection for body weight in Japanese quail. Growth 42: 129-140.
Marks HL, 1991. Divergent selection for growth in Japanese quail under spilt and complete nutritional environments. 8. Progress from generations 18 through 30 following change of selection criterion. Poultry Science 70: 1047-1056.
Mignon-Grasteau S, Piles M, Varona L, de Rochambeau H, Poivey J.P, Blasco A and Beaumont C, 2000. Genetic analysis of growth curve parameters for male and female chickens resulting from selection on shape of growth curve. Animal Science 78(10): 2515-2524.
Michalczuk M, Damaziak K and Goryl A, 2016. Sigmoid models for the growth curve in medium-growing meat type chickens, raised under semi-confined conditions. Annals of Animal Science16(1): 65–77.
Narinc D, Karaman E, Firat MZ and Aksoy T, 2010. Comparison of non-linear growth models to describe the growth in Japanese quail.Journal of Animaland Veterinary Advances 9: 1961-1966.
National Research Council, 1994. Nutrient requirements of poultry, 9th revised edition. Washington, DC.
N'Dri AL, Mignon-Grasteau S, Sellier N, Tixier-Boichard M and Beaumont C, 2006. Genetic relationships between feed conversion ratio, growth curve and body composition in slow-growing chickens. British Poultry Science 47(3): 273-280.
Ocak N and Erener G, 2005. The effects of restricted feeding and feed form on growth, carcass characteristics and days to first egg of Japanese quail. Asian-Australasian Journal of Animal Science 18: 1479-1484.
Pesti GM, Miller BR and Hargrave J, 1992. User-Friendly Feed Formulation, Done again (UFFDA). University of Georgia.
Ricklefs RE, 1985. Modification of growth and development of muscles in poultry. Poultry Science 64: 1563–1576.
Sarabmeet K, Mandal AB, Singh KB and Kadam MM, 2008. The response of Japanese quails (heavy body weight line) to dietary energy levels and graded essential amino acid levels on growth performance and immuno-competence. Livestock Production Science 117: 255-262.
SAS Institute, 1995. SAS-User’s Guide: Statistics. Version 6.4 ed. SAS Institute Inc., Cary, NC., USA.
Sengul T and Kiraz S, 2005. Non-linear models for growth curves in large white turkeys. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 29: 331-337.
Sezer M. and Tarhan S. 2005. Model parameters of growth curves of three meat-type lines of Japanese quail. Czech Journal of Animal Science. 50: 22-30.
Shirivastava AK and Panda B, 1999. A review of quail nutrition research in India. World Poultry Science Journal 55: 73–81.
Soares R da TRN, Fonseca JB, Santos AS de O dos and Mercandante MB, 2003. Protein requirement of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) during rearing and laying periods. Brazilian Journal Poultry Science 5(2): 153-156.
SPSS (2012). SigmaPlot 5.0 User’s Guide. Chicago: SPSS Inc.
Tarasewicz Z, Szczerbińska D, Ligocki M, Wiercińska M, Majewska D and Romaniszyn K, 2006. The effect of differentiated dietary protein level on the performance of breeder quails. Animal Science 24(3): 207-216.
Thornley JHM and France J, 2007. Mathematical Models in Agriculture: Quantitative Methods for the Plant, Animal and Ecological Sciences. CABI Publication, Wallingford, UK.
Torres VR and Ferket P, 2012. Recent modeling approaches to simulate turkey growth dynamics as affected by genotype, nutrition and environment. XXIV World´s Poultry Congress 5 - 9 August –Salvador - Bahia – Brazil.
Yang Y, Mekki DM, Lv SJ, Wang LY, Yu JH and Wang JY, 2006. Analysis of fitting growth models in Jinghai mixed-sex yellow chicken. International Journal of Poultry Science (6): 517-521.
Zhao R, Muehlbauer E, Decuypere E and Grossmann R, 2004. Effect of genotype–nutrition interaction on growth and somatotropic gene expression in the chicken.General and Comparative Endocrinology136: 2-11.