اثرات جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری‌شده بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و سودآوری در بره‌های نر افشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زمینه مطالعاتی: در پرواربندی گوسفند، جو به‌عنوان یک غله بومی تنها منبع تأمین نشاسته در جیره است؛ اما با توجه به سریع­التجزیه بودن نشاسته جو در شکمبه که موجب کاهش pH و بروز اسیدوز و درنتیجه، افت عملکرد دام می­شود، جایگزینی این غله با غلات دیگری همانند ذرت که سرعت تجزیه پایین‌­تری دارد، مفید به نظر می­رسد. هدف: در این مطالعه اثر جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری­شده بر عملکرد، قابلیت هضم خوراک، متابولیت­های شکمبه، کیفیت لاشه و سودآوری اقتصادی بره­های نر پرواری مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار شامل: جیره شاهد (100 درصد جو)، 2- 50:50 جو و ذرت آسیاب­شده، 3- 100 درصد ذرت آسیاب­شده، 4- 50:50 جو و ذرت ورقه­شده با بخار، 5- 100درصد ذرت ورقه­شده با بخار، 6- 50:50 جو و ذرت پلت­شده، 7- 100 درصد ذرت پلت­شده انجام شد. به هر تیمار 5 تکرار تعلق گرفت و در کل، 35 راس بره به مدت 84 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج: مقایسات مستقل نشان­ داد که در دوره­های 14، 28، 42 و 56 روزگی تمام تیمارها وزن بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0p <). در کل دوره بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی با مقدار 62/8 مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان آن با مقدار 22/6 مربوط به تیمار50% ذرت آسیاب­شده بود. تیمار 100 درصد ذرت پلت­شده و تیمار شاهد با میانگین 79/1 و 52/1 به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدار مصرف ماده خشک را داشتند (05/0p <). همچنین، تیمارها اثری بر وزن لاشه و قابلیت­هضم ماده خشک نداشتند، ولی وزن دنبه و نسبت وزن دنبه به لاشه در تیمار 100% ذرت آسیاب­شده بیشترین مقدار بود (05/0p <). علاوه بر این، طبق نتایج تحلیل اقتصادی، جیره 100 درصد ذرت آسیاب شده بیشترین میزان تأثیر نسبی بر سودآوری را داشت. نتیجه­گیری نهایی: نتایج این مطالعه مشخص کرد که استفاده از ذرت در جیره یا جایگزینی 50 درصد از جو با ذرت،  می­تواند عملکرد رشد و سودآوری بره پرواری را بهبود دهد. همچنین، ذرت پلت­شده در بین  جیره‌های حاوی ذرت، می­تواند افزایش وزن و ماده خشک مصرفی بیشتری ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing barley with different processed corn on performance, carcass quality, rumen parameters and profitability of Afshar feedlot lambs

نویسندگان [English]

  • F Kazemi 1
  • T Ghoorchi 1
  • B Dastyar 1
  • F Eshragi 2
Danesh-Mesgaran M, Tahmasbi AM and Vakili AR, 2009. Digestion and Metabolism in ruminant. Ferdowsi university of Mashhad.(in persian)
Ghoorchi T and Asadi Y, 2011. Voluntary food intake and diet selection in farm animals. Ferdowsi Uuniversity of Mashhad. (in persian).  
AOAC, 2005. International official methods of analysis. 15ed Association of Official Analytical Chemists, Arlington, USA.
Barajas R and Zinn RA, 1998. The feeding value of dry-rolled and steam-flaked corn in finishing diets for feedlot cattle: Influence of protein supplementation. Journal of Animal Science. 76:1744.
Boss DL and Bowman JG, 1996. Barley varieties for finishing steers: II. Ruminal characteristics and rate, site, and extent of digestion. Journal of Animal Science,74:1973–1981.
Brake AC, Goetsch AL., Forster JRLA and Landis KM, 1989. Feed intake, digestion and digesta characteristics of cattle fed bermudagrass or orchardgrass alone or with ground barley or corn. Journal of Animal Science 67:3425.
Broderick GA and Kang JH, 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science 63:64–75.
Chen G and Russell JB, 1988. Fermentation of peptides and amino acids by a monensin-sensitive ruminal Peptostreptococcus. Applied and Environmental Microbiology  54:2742-2749.
Chen G and Russell JB, 1989. More monensin-sensitive, ammonia-producing bacteria from the rumen. Applied and Environmental Microbiology  55:1052-1057.
Claassen PDe Vrije T, Budde M, Koukios E, Glynos A and  Rczey K, 2004 Biological hydrogen production from sweet sorghum by thermophilic bacteria. In ‘Proceedings of the 2nd world conference on biomass for energy, industry and climate protection’, Rome, pp. 1522–1525.
Cooper RJ, Milton CT, Klopfenstein TJ and Jordon DJ, 2002. Effect of corn processing on degradable intake protein requirement of finishing cattle. Journal of Animal Science 80:242-247.
Emami A, Ganjkhanlou M, Abolfazl z, Akbari–Afjani A, and Amini M, 2014. Effect of chromium-methionine supplementation on hematologic characteristics and meat quality parameters in goat kids. Journal of veterinary research 2: 291-292
Gorocica-Buenfil MA and Loerch SC, 2005. Effect of cattle age, forage level, and corn processing on diet digestibility and feedlot performance. Journal of Animal Science 83:705-714
Haddad S and Nasr R, 2007. Partial replacement of barley grain for corn grain: associative effects on lambs’ growth performance. Small Ruminant 72, 92–95.
Petit HV, 2000. Effect of whole and rolled corn or barley on growth and carcass quality of lambs. Small Ruminant Research 37: 293-297.
Horadagoda  A, Fulkerson W, Barchia I, Dobos R and Nandra K,  2008. The effect of grain species, processing and time of feeding on the efficiency of feed utilization and microbial protein synthesis in sheep. Journal of livestock Science.114, 117–126.
Huntington GB, 1997. Starch utilization by ruminants: From basics to the bunk. Journal of Animal Science,75:852.
Joy MT-DE Peters EJ, Fadel JG and Zinn RA, 1997. Effects of corn processing on the site and extent of digestion in lactating cows. Journal of  Dairy Science 80:2087–2097.
Kennington LR, Szasz JI, Hunt CW , Hinman DD and Sorensen SJ, 2009. Effect of Degradable Intake Protein Level on Performance of Feedlot Steers Fed Dry-Rolled Corn- or Barley-Based Finishing Diets. The Professional Animal Scientist 25:762–767
Khorasani G, Okine E and Kennelly J, 2001. Effects of substituting barley grain with corn on ruminal fermentation characteristics, milk yield, and milk composition of Holstein cows. Journal of Dairy Science 12: 2760–2769.
Lehmann M and Meeske R, 2007. Substituting maize grain with barley grain in concentrates fed to Jersey cows grazing kikuyu-ryegrass pasture. South African Journal of Animal Science 36: 175–180.
Leibovich J, Vasconcelos J and Galyean R, 2009. Effects of corn processing method in diets containing sorghum wet distillers grain plus solubles on performance and carcass characteristics of finishing beef cattle and on in vitro fermentation of diets. Journal of Animal Science 6:2124–2132.
McAllister T, Phillippe A, Rode  RC and Cheng K. J, 1993. Effect of the protein matrix on the digestion of cereal grains by ruminal microorganisms. Journal of Animal Science 71:205-215.
Mendoza G, Britton R and Stock R, 1999. Effect of feeding mixtures of high moisture corn and dry-rolled grain sorghum on ruminal fermentation and starch digestion. Small Ruminant Research 2:113–118.
Nikkhah A, 2012. Barley grain for ruminants: A global treasure or tragedy. Journal of Animal Science and Biotechnology. 3:22-30.
Nikkhah A, Alikhani M and Amanlou H, 2004. Effects of feeding ground or steam-flaked broom sorghum and ground barley on performance of dairy cows in midlactation. Journal of Dairy Science 1: 122–130.
O’Hara A, Tanner A, McAllister T, Gibb D, van Herk F and Chaves A, 2011. Effect of low and high oil corn distillers’ grain on rumen fermentation, growth performance and carcass characteristics of lambs. Animal Production Science 8:708–716.
 Owens F N, Secrist DS, Hill WJ, and Gill DR, 1997. The effect of grain source and grain processing on performance of feedlot cattle: A review. Journal of Animal Science 75:868.
Ottenstein DM. and Bartley DA, 1971. Analytical Chemistry 43: 952-955.
Owens FR. and Zinn A, 2005. Corn grain for cattle: influence of processing on site and extent of digestion. In ‘Proceedings of the 20th Annual Southwest Nutrition Conference. Phoenix, Z: 86–112.
Owens FN, 2005. Impact of grain processing and quality on Holstein steer performance. Managing and Marketing Quality Holstein Steers. University of Minnesota, Rochester.
Owens FN. and Zinn RA, 2005. Corn Grain for Cattle: Influence of Processing on Site and Extent of Digestion. Proc. Southwest Nutrition Conference. pp. 86-112.  University of Arizona,
Reis RB and Combs DK, 2000. Effects of corn processing and supplemental hay on rumen environment and lactation performance of dairy cows grazing grass-legume pasture. Journal of Dairy Science 83:2529–2538.
Spicer LA, Theurer CB and  Noon TH, 1986. Ruminal and post-ruminal utilization of nitrogen and starch from sorghum grain-, corn-, and barley-based diets by beef steers. Journal of  Animal Science. 62:521-532.
Stock RA, Brink DR, Brandt RT, Merrill JK and Smith KK, 1987. Feeding combinations of high moisture corn and dry corn to finishing cattle. Journal of  Animal Science. 65(1): 282–299.
Tripathi MK, Karim SA, Chaturvedi OH and Verma DL, 2007. Nutritional value of animal feed grade wheat as replacement for maize in lamb feeding for mutton production. Journal of the Science of Food and Agriculture 87 (13): 2447–2455.
Van Soest PJ, Robertson J B and Lewis BA, 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of  Dairy Science 74:3583–3597.
Vander Pol KJ, Erickson GE and Klopfenstein TJ, 2004. Effect of corn processing in finishing diets containing wet distillers grains on feedlot performance and carcass characteristics of finishing steers. The Professional Animal Scientist 24:439–444
Yahaghi MJB, Liang J,  Balcells R,  Valizadeh  A, and Alimon R, 2012. Effect of replacing barley with corn or sorghum grain on rumen Fermentation characteristics and performance of Iranian Baluchi lamb fed high concentrate rations. Animal Production Science 52: 263–268.
YuP, Huber 1JT, Santos FAP, Simas  JM and Therurer CB, 1998. Effects of ground, steam-flaked, and steam-rolled corn grains on pPerformance of lactating cows.  Journal of Dairy Science 81:777–783.