برآورد تاثیر همخونی و افزایش همخونی فردی بر صفات رشد گوسفند مغانی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر – دانشگاه تبریز

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: آمیزش افراد خویشاوند در جمعیت­های بسته، کوچک و تحت انتخاب باعث بروز همخونی می­گردد. هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی روند همخونی و برآورد پسروی ناشی از آن در صفات وزن تولد، 3 ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی و یک­سالگی در گوسفندان نژاد مغانی بود. روش­کار: ضریب همخونی دام­ها با استفاده از اطلاعات شجره­ای جمع آوری شده در مرکز اصلاح نژاد گوسفند مغانی برآورد گردید. سپس میزان افزایش همخونی فردی دام­ها با استفاده از رابطه بین ضریب همخونی فرد و ضریب همخونی در نسل t برآورد گردید. از دو مدل که در یکی از آن­ها ضریب همخونی و در دیگری افزایش همخونی فردی به عنوان متغیر کمکی در مدل منظور گردیده بود، جهت برآورد پسروی ناشی از همخونی استفاده گردید. نتایج:  میزان افزایش سالانه همخونی 03/0 درصد در سال برآورد گردید. میانگین وزن تولد و وزن 3 ماهگی دام­های با همخونی بزرگتر از صفر و کمتر از ده درصد به طور معنی­داری نسبت به دام­های غیر همخون کمتر بود (05/0p <). با این وجود میانگین این صفات در دام­های با همخونی بالای 10 درصد بیشتر از دیگر گروهها بوده و نسبت به حیوانات غیر همخون تفاوت معنی­داری نداشت. ضریب تابعیت صفات وزن تولد، 3 ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی و یک­سالگی از همخونی به ترتیب 6، 23-، 51-، 17-  و 119- گرم  و از افزایش همخونی فردی به ترتیب 22، 44-، 185- ، 111-  و 326– گرم و غیر­معنی­دار بود. پس از تبدیل مقادیر افزایش همخونی فردی به معادل ضریب همخونی دامها، ضریب تابعیت صفات مورد بررسی از معادل ضریب همخونی به ترتیب 6، 13-، 55-، 33- و 96-  گرم برآورد گردید. نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج این تحقیق آمیزش بین دام­های خویشاوند باعث بوجود آمدن دام­های همخون در گله شده بطوریکه بالغ بر 75 درصد گله دارای همخونی غیر صفر می­باشد. از این رو بکارگیری روشهایی جهت کنترل افزایش همخونی در گله توصیه می­گردد. در این تحقیق پاسخ پسروی ناشی از همخونی در صفات مختلف نسبت به بکارگیری افزایش همخونی فردی در مدل روند یکسانی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating effects of inbreeding and individual increase in inbreeding on growth traits of Moghani sheep

نویسندگان [English]

  • S Ahmadi 1
  • MR Sheikhloo 1
  • S Alijani 2
Afshari KP and Davoudi J, 2016. A simulation study of genetic trend of growth traits and inbreeding in Zandi sheep breed. Animal Science Researches 26: 69-79 (In Persian).
Akaike H, 1974. A New Look at the Statistical Model Identification. Springer, New York.
Almasi M, Rashidi A, Razmkabir M and Gholambabaeian M, 2014. Estimation of inbreeding coefficient and its effects on growth traits in Zandi sheep. Journal of Ruminant Research 2: 109-119 (In Persian).
Bahri Binabaj F, Faraji Arough H, Rokuei M, Jafari M and Sheikhlou M.R, 2015. Estimation of inbreeding depression on growth correlated traits in Karakul lambs. Journal of Ruminant Research 2: 137-156 (In Persian).
Berg P, Nielsen J and Sørensen MK, 2006. EVA: Realized and predicted optimal genetic contributions. Pp 27–29. Proceedings of the 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.
Bijma P, 2000. Long-term genetic contributions: Predictions of rates of inbreeding and genetic gain in selected populations. PhD Thesis. Wageningen University - Netherlands.
Boichard D, Maignel L and Verrier É, 1997. The value of using probabilities of gene origin to measure genetic variability in a population. Genetic Selection Evolution 29: 5–23.
Dorostkar M, Arough HF, Shodja J, Rafat SA, Rokouei M and Esfandyari H, 2012. Inbreeding and inbreeding depression in Iranian Moghani sheep breed. Journal of Agricultural Science and Technology 14: 549–556.
Falconer DS and Mackay TFC, 1996. Introduction to quantitative genetics. Longman, London.
FAO, 1998. Secondary guidelines for development of national farm animal genetic resources management plans - management of small populations at risk. Rome, Italy.
Gholambabaeian M, Rashidi A, Razmkabir M and Mirzamohammadi M, 2012. Inbreeding coefficient estimate and its effects on preweaning traits in Moghani sheep. Proceedings of the 5th congrees of animal science. Esfehan, Iran (In Persian).
González-Recio O, López de Maturana E and Gutiérrez JP, 2007. Inbreeding depression on female fertility and calving ease in Spanish dairy cattle. Journal of Dairy Science 90: 5744–5752.
Gutiérrez JP and Goyache F, 2005. A note on ENDOG: A computer program for analysing pedigree information. Journal of Animal Breeding and Genetics 122: 172–176.
Gutiérrez JP, Cervantes I and Goyache F, 2009. Improving the estimation of realized effective population sizes in farm animals. Journal of Animal Breeding and Genetics 126: 327–332.
Hossein-zadeh NG, 2012. Inbreeding effects on body weight traits of Iranian Moghani sheep. Archiv Tierzucht 55: 171–178.
Huby M, Griffon L, Moureaux S, De Rochambeau H, Danchin-Burge C and Verrier E, 2003. Genetic variability of six French meat sheep breeds in relation to their genetic management. Genetic Selection Evolution 35: 637–55.
MacCluer JW, Boyce AJ, Dyke B, Weitkamp LR, Pfenning DW and Parsons CJ, 1983. Inbreeding and pedigree structure in Standardbred horses. Journal of Heredity 74:394–399.
Mackinnon KM and Notter DR, 2003. Analysis of inbreeding in a closed population of crossbred sheep. MSc Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University – USA.
Meuwissen T and Luo Z, 1992. Computing inbreeding coefficients in large populations. Genetic Selection Evolution 24: 305-310.
Meuwissen TH and Woolliams JA, 1994. Effective sizes of livestock populations to prevent a decline in fitness. Theoretical Appllied Genetics 89:1019–1026.
Meyer K, 2006. WOMBAT: Digging deep for quantitative genetic analyses by restricted maximum likelihood. Proceedings of the 8th World Congress of Genetics Appllied to Livestock Production. Ottawa – Canada.
Mirzamohammadi E, Vatankhah M and Jafar M, 2013. Evaluation of inbreeding effects on preweaning traits and survival of lambs in Iran Black sheep. Animal Science Journal (Pajuhesh va Sazandeghi) 101: 62-70 (In Persian).
Mokhtari MS, Shahrbabak MM, Esmailizadeh AK, Shahrbabak HM and Gutierrez JP, 2014. Pedigree analysis of Iran-Black sheep and inbreeding effects on growth and reproduction traits. Small Ruminant Research 116: 14–20.
Mottaghinia GH, Farhangfar H, and Jafari M, 2012. A study of inbreeding trend and its effect on wool weight of Baluchi sheep in Abbas Abad breeding center of Mashhad. Journal of Animal Science Researches 22: 121-129 (In Persian).
Naghavian S, Hasani S, Ahani Azar M, Khanahmad AR, Sagh DA and Mamizade NB, 2013. Genetic diversity in Shirvan Kordi sheep using microsatellite markers and compared to estimation of inbreeding coefficient using pedigree. Animal Science Researches 24: 93-105 (In Persian).  
Norberg E, and Sørensen AC, 2007. Inbreeding trend and inbreeding depression in the Danish populations of Texel, Shropshire, and Oxford Down. Journal of Animal Science 85: 299–304.
Panetto JCC, Gutiérrez JP, Ferraz JBS, Cunha DG and Golden BL, 2010. Assessment of inbreeding depression in a Guzerat dairy herd: effects of individual increase in inbreeding coefficients on production and reproduction. Journal of Dairy Science 93:4902–4912.
Prod’Homme P and Lauvergne JJ, 1993. The Merino Rambouillet flock in the national sheep fold in France. Small Ruminant Research 10: 303–315.
Rashedi Dehsahraei A, Fayazi J and Vatankhah M, 2013. Investigating inbreeding trend and its impact on growth traits of Lori-Bakhtiari Sheep. Journal of Ruminant Research 1: 65-78 (In Persian).
Rochambeau H de, Fournet-Hanocq F and Vu Tien Kang J, 2000. Measuring and managing genetic variability in small populations. Annals of Zootechnology 49:77–93.
Santana ML, Aspilcueta-Borquis RR, Bignardi AB, Albuquerque LG and Tonhati H, 2011. Population structure and effects of inbreeding on milk yield and quality of Murrah buffaloes. Journal of Dairy Science 94: 5204–5211.
Selvaggi M, Dario C, Peretti V, Ciotola F, Carnicella D and Dario M, 2010. Inbreeding depression in Leccese sheep. Small Ruminant Research 89: 42–6.
Sheikhlou M and Abbasi MA, 2016. Genetic diversity of Iranian Lori-Bakhtiari sheep assessed by pedigree analysis. Small Ruminant Research 141:99–105.
Sheikhlou M and Bahri Binabaj F, 2015. Study of genetic variability of breeding flock of Moghani sheep using pedigree analysis. Proceedings of the 2th National Northern Animal and Poultry Congress. Gorgan, Iran (In Persian).
Sheikhlou M, Ahmadi M and Shahhoseini M, 2017. Pedigree analysis of the closed nucleus of Iranian Sangsari sheep. Journal of Research in Agriculture and Animal Science. 4: 25-31
Sørensen AC, Sørensen MK and Berg P, 2005. Inbreeding in Danish dairy cattle breeds. Journal of Dairy Science 88: 1865–72.
Tahmoorespur M and Sheikhloo M, 2011. Pedigree analysis of the closed nucleus of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminant Research 99: 1-6.
Yavarifard R, Ghavi Hossein-Zadeh N and Shadparvar AA, 2014. Population genetic structure analysis and effect of inbreeding on body weights at different ages in Iranian Mehraban sheep. Journal of Animal Science and Technology 56:34-40.
Yeghanepour Z, Roshanfekr H, Fayazi J, Beiranvand M and Gaderzadeh M, 2015. Pedigree structure and effects of inbreeding depression on growth traits in native sheep of lorestan province. Iranian Journal of Animal Science Research 2: 199-207 (In Persian).