اثر اندازه هسته و شدت انتخاب بر اریبی ناشی از نادیده گرفتن اثر انتخاب در برآورد پیشرفت ژنتیکی در طرح‌های اصلاح نژاد هسته‌ای در گوسفند لری‌بختیاری

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

چکیده

زمینه مطالعاتی:یکی از برنامه­های اصلاح نژادی گوسفند طرح اصلاح­نژادی دارای هسته است. نتایج این طرحها ممکن است تحت تاثیر اندازه هسته و شدت انتخاب قرار بگیرند. هدف: بررسی اثر اندازه هسته به صورت نسبتی از کل جمعیت در سه سطح 5، 10 و 15 درصد و شدت انتخاب نر­ها و ماده­ها در سه سطح شدید، متوسط و ضعیف بر میزان اریبی در برآورد پیشرفت ژنتیکی ناشی از نادیده گرفتن اثر کاهشی انتخاب بر واریانس ژنتیکی افزایشی صفت. روش کار: دراین پژوهش یک طرح اصلاح نژاد هسته­باز با استفاده از اطلاعات جمعیت گوسفندان نژاد لری­بختیاری مرکب از یک هسته با 1005 رأس و یک پایه با 4019 رأس میش مولد به روش شبیه­سازی قطعی تعریف شد. صفت تابع هدف، وزن تولد و انتخاب بر اساس یک رکورد شخصی بود. نتایج: با افزایش اندازه نسبی هسته از 5 به 15 درصد، میزان اریبی از 84/11 تا 67/16 افزایش یافت. در اثر افزایش شدت انتخاب از ضعیف به شدید، میزان اریبی از 18/14 به 72/17 تغییر کرد. با تغییر نرخ انتقال قوچ از هسته به پایه رشد ژنتیکی به صورت غیر خطی تغییر کرد و در یک نقطه خاص به حداکثر رسید که نقطه بهینه نامیده می­شود. این نقطه بهینه در شرایط مختلف بین 50 تا 75 درصد تغییر کرد و مستقل از اثر انتخاب بود. در نرخ­های انتقال بهینه، میزان اریبی حداقل بود. بررسی اثر همزمان اندازه هسته و شدت انتخاب نشان داد که در شدت انتخاب­های بالا، هنگامی که اندازه هسته از 10 درصد بیشتر بود، میزان اریبی به میزان بسیار اندک تحت تاثیراندازه هسته قرار گرفت. نتیجه­گیری نهایی:نتایج این تحقیق نشان داد در شدت انتخاب ضعیف، می­توان با نادیده گرفتن اثر انتخاب، برنامه بهبود ژنتیکی را بهینه­سازی کرد. در شدت انتخاب شدید نادیده گرفتن این اثر می­تواند منجر به نتیجه­گیری اشتباه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nucleus size and selection intensity on the amount of bias due to ignoring the effect of selection in estimated genetic gain in nucleus breeding schemes in Lori Bakhtiari sheep

نویسندگان [English]

  • F Shahverdi 1
  • AA Shadparvar 1
  • M Vatankhah 2
Askari- Hemmat H and Shadparvar A, 2012. Simulation study of effect on genetic gain and genetic lag of nucleus size in an open nucleus breeding scheme. Pp. 1193-1197. The 5th Iranian Congress on Animal Science. Isfahan, Iran.
Bulmer MG, 1971. The effect of selection on genetic variability. American Society of Naturalists 195: 201-211.
Dekkers JCM, Gibson JP, Bijma P and Arendonk AM, 2004. Design and optimization of animal breeding programmes. Pp. 38-60. Iowa State University.
Ebrahemian N, Shadparvar A, Ghavi- Hosseinzade N and Askari-Hemmat H, 2012. Effect of ram transfer rate from nucleus to base population on genetic gain in nucleus breeding system. Pp. 517-521. The 5th Iranian Congress Animal Science. Isfahan, Iran.
Hayes BJ, Bownam PJ, Chamberlain AJ and Goddard ME, 2010. Genomic selection in dairy cattle: Progress and challenges. Dairy Science 92: 433-443.
Hopkins IRand James JW, 1978. Theory of nucleus breeding schemes with overlapping generation. Theoretical and Applied Genetics 53: 17-24.
Jackson N and Turner HN, 1972. Optimal structure for a cooperative nucleus breeding system. Animal Production 9: 55-64.
James JW, 1977. Open nucleus breeding systems. Animal Production 24: 287-305.
Kosgey IS, Baker RL, Udo HMJ, and Van Arendonk JAM, 2006. Successes and failures of small ruminant breeding programmes in the tropics a review. Small Ruminant Research 61: 13-28.
Kosgey IS, and Okeyo AM, 2007. Genetic improvement of small ruminant in low-input, smallholder production systems: technical and infrastructural issues. Small Ruminant Research 70: 76-88.
Mueller JP and James JW, 1983. Effects of reduced variance due to selection in open nucleus breeding system. Agricultural Research 34: 53-62.
Vatankhah M, Moradi- Sharebabak M, Nejati- Javaremi A, Miraei- Ashtiani SR and Vaez-Torshizi R, 2004. A review of sheep breeding in Iran. Pp. 590-596. Proceedings of1thcongress on Animal Science and Country's Aquatic, College of Agriculture & Natural Resources University of Tehran, Iran.
Vatankhah M, 2005. Appropriate Model for Lori Bakhtiari sheep breeding in rural. PhD Thesis, The University of Tehran.