ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت بر بهره‌وری کل عوامل تولید در سامانه‌های روستایی و عشایری پرورش دام سبک در استان‌های منتخب کشور

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده

زمینه مطالعاتی: پرورش دام سبک یکی از مهم­ترین و با سابقه­ترین فعالیت­های بخش کشاورزی است. در کشور ما دو سامانه روستایی و عشایری برای پرورش دام سبک وجود دارد. در طی سال­های گذشته تلاش­های زیادی از سوی دولت برای بهبود وضعیت بهره­وری این دو سامانه صورت گرفته است. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان تاثیر سیاست­های حمایتی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید در این دو سامانه، طی سال­های 92- 1376 در چهار استان منتخب کشور شامل لرستان، کرمانشاه، همدان و ایلام انجام گردیده است. روش کار: میزان حمایت­های دولت براساس شاخص­های سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی (OECD) و میزان بهره­وری کل عوامل تولید براساس شاخص دیویژیا محاسبه گردید. برای تعیین رابطه هم­جمعی بین متغیرهای تحقیق از آزمون پدرونی استفاده گردید و رابطه تعادلی بلندمدت از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج: نتایج نشان داد حساسیت بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) نسبت به شاخص حمایت از تولیدکننده (PSE)، در سامانه عشایری از سامانه روستایی بیشتر است. علت این برتری را می­توان در ویژگی­های این سامانه هم­چون هزینه­های ثابت و متغیر کمتر، استفاده بیشتر از زمان رشد، مدیریت متمرکز، تخصص­گرایی توسط فعالان این سامانه و غیره دانست. نتیجه­گیری نهایی: براساس نتایج این تحقیق پیشنهاد می­گردد تا از تلفیق دو سامانه، سامانه جدیدی تحت عنوان کوچ تابستانه شکل گیرد. در این شیوه تولید به دلیل وجود ضرایب تولید مثلی بالاتر، تولید گوشت و لبنیات بیشتر و نیز هزینه کمتر، بهره­وری و بازدهی تولید بیشتر خواهد بود. بدیهی است نتایج این تحقیق می­تواند ضمن هدفمند نمودن سیاست­های حمایتی دولت به افزایش بهره­وری عوامل تولید در این رشته فعالیت و در نهایت افزایش ثروت و سرمایه ملی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of government support policies on total factor productivity in rural and pastoral systems of small ruminant husbandry in selected provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • M Ghahramanzadeh 1
  • Gh Dashti 1
  • R Pahlavani 2
  • F Sani 1
Barikani A and Shahbazi H, 2016. Assessment of the effect of input subsidy support on Iran's agricultural TFP. Journal of Agricultural Economics 93: 247-270.
Bastaki M, 2006. The effect of government protection policies in the agricultural sector (Case study: Animal husbandry and poultry sub –sector). Veterinary Researches and Biological Products 19: 12-20
Dashti Gh, jangjou E and Ghahremanzadeh M, 2015. Impact of government’s support policies on factor productivity changes in the livestock subsector of Iran. Journal of Animal Science Researches 25: 34-45 (In Persian).
Dragan M, Hyun J and Rodney P, 2008. The role of productivity growth and farmer income protections policies in the decline of relation farm prices of the United States. Journal of Policy Modeling 30: 873–885.
Durjan M, 2015. Agriculture and effectiveness of support policies in Albania on Focus: fruit production. European Scientific Journal, 3:35-41.
Eslami M and Sherafatmand H, 2013. The impact on producer support estimate (PSE) on the productivity; Evidence maize production. International Journal of Agronomy and Plant Production 6: 1271-1280.
Eslami M, 2015. Relationship between subsidies and productivity shocks in agricultural sector. Journal of Agricultural Economics Research 25: 191-204 (In Persian).
Hosseini S, 2006. The economic models of agricultural price and policy analysis. University of Tehran Press 2799, Publishing Institute (In Persian).
Hosseini S, Eravani S and Nikoukar Z, 2009. Investigation the effect of support policies of government on income risk poultry producers in Iran. Journal of Economics and Agricultural Development 23: 88-97 (In Persian).
Hosseini S, Norouzi H, Pakravan M and Mehrparvar Hoseseini E, 2017. Effects of agriculture sector producer support estimate and consumer support estimate on food security in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 47: 755-769 (In Persian). 
IR Iran Agriculture Ministry 2011. Agriculture Statistical Yearbook 2011-2012. Economic statistics department, Tehran, Iran. Available online at: http://maj.ir/portal/ Home/Default.aspx (In Persian). 
IR Iran Agriculture Ministry, 2015. Agriculture Statistical Yearbook 2012-2013. Economic statistics department, Tehran, Iran. Available online at: http://maj.ir/portal/ Home/Default.aspx (In Persian). 
Karimi F and Zahedi Keivan M, 2011. Optimal Pattern for Allocation of Subsidies to Agricultural Sector, Consumers and Producers: Application of Interval Analytic Hierarchy Process. Journal of Agriculture Economics Research 2: 99-120 (In Persian). 
Khademipour GR and Najafi B, 2008. Effects of government protection policies on economic incentives of main crops: a policy analysis matrix approach (PAM). 6th national conference of agricultural economics, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Masson, N and Jayne, TAand Mukuka, M. (2011). A review of the Zambia agricultural input subsidy programs. Targeting, impacts and the way for wara Indaba Agricultural Policy Research Institue (IAPRI). Lusaka, Zambia.
Motamed MK, Kavoosi-Kalashami, M and Rahi MR, 2017. The study of government’s supportive policies’ impact on silk cocoon production system at Guilan Province. Animal Production Research 6: 139-151 (In Persian).
OECD. 2010. Agricultural policies in OECD countries: Monitoring and Evaluation. Organization for economic and cooperative development, the financial assistance of the European Union. Available online at: www.oecd.org/publishing/corrigenda.
Racotoariosa M, 2008. The impact agricultural policy distortion on the productivity gap: Evidence from rice Production. Selected paper prepared for presentation at the American Economic Association Annual. Orlando, FL, July.
Salami H, 1997. Concepts and measuring productivity in agricultural sector. Journal of Agricultural Economics and Development 18: 7-31 (In Persian). 
Seck A, 2016. Fertilizer subsidy and agricultural productivity in Senegal. AGRODEP Working paper 0024.
Tavakoli J and Zia Tavana MH, 2009. THE spatial consequences of settling Iranian nomads in Chaharmahal-And-Bakhtiari province. Journal of Roosta-va-Towse'e 12: 53-86 (In Persian). 
Vaezi L and Yazdani S, 2008. Study of government producer and consumer support policies for wheat in Iran. Journal of Agricultural Economics Review 2: 51-67.