مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمینه مطالعاتی: یکی از راهبردهایی که می‌تواند در راستای عمل‌آوری و استفاده بهینه از منابع علف نی موجود در حاشیه رودخانه‌ها جهت تغذیه دام و بهبود وضعیت تغذیه گله‌های گوسفند و بز کشور توسعه یابد، استفاده از فناوری تهیه بلوک‌های خوراکی است. هدف: هدف از این مطالعه،‌ ارزیابی تاثیر جیره‌ حاوی علف‌ نی (Phragmatis australis) در قالب بلوک خوراک کامل بر رشد و عملکرد بره‌های بلوچی بود. روش کار: تعداد 30 راس بره نره بلوچی با میانگین سنی 5-6 ماه و وزنی 9/2±28 کیلوگرم با جیره‌های کامل بر پایه 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل 1) خوراک مخلوط کامل حاوی یونجه و کاه گندم (جیره شاهد)، 2) بلوک خوراک کامل حاوی علف نی (جیره بلوک) و 3) خوراک مخلوط کامل حاوی علف نی (جیره مخلوط) بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و ده تکرار انجام شد. نتایج: در مقایسه با جیره مخلوط، جیره بلوک میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک روزانه، قابلیت هضم مواد مغذی، نیتروژن آمونیاکی شکمبه، اسیدهای چرب فرار شکمبه، جمعیت پروتوزوآهای شکمبه و نیتروژن اوره‌ای خون را به طور معنی‌داری افزایش داد‌ (05/0>P). تفاوت معنی‌داری بین جیره‌های شاهد و بلوک از نظر صفات ذکر شده مشاهده نشد. سایر صفات بیوشیمیایی خون و مقدار pH شکمبه در محدوده طبیعی برای این نوع از دام‌ها بود. در مقایسه با جیره مخلوط، نرخ خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن در بره‌های تغذیه شده با جیره بلوک بیشتر بود (01/0>P). نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که می‌توان با استفاده از فناوری تهیه بلوک‌های خوراکی و از طریق جایگزینی یونجه و کاه‌گندم با علف نی ضمن تغذیه دام‌ها با هزینه کمتر در مناطق دارای پتانسیل رشد سطوح مختلف علف نی به بهبود اقتصاد مردم ساکن در این نواحی و مجموع تولیدات دامی کشور کمک کرد.
 
زمینه مطالعاتی: یکی از راهبردهایی که می‌تواند در راستای عمل‌آوری و استفاده بهینه از منابع علف نی موجود در حاشیه رودخانه‌ها جهت تغذیه دام و بهبود وضعیت تغذیه گله‌های گوسفند و بز کشور توسعه یابد، استفاده از فناوری تهیه بلوک‌های خوراکی است. هدف: هدف از این مطالعه،‌ ارزیابی تاثیر جیره‌ حاوی علف‌ نی (Phragmatis australis) در قالب بلوک خوراک کامل بر رشد و عملکرد بره‌های بلوچی بود. روش کار: تعداد 30 راس بره نره بلوچی با میانگین سنی 5-6 ماه و وزنی 9/2±28 کیلوگرم با جیره‌های کامل بر پایه 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل 1) خوراک مخلوط کامل حاوی یونجه و کاه گندم (جیره شاهد)، 2) بلوک خوراک کامل حاوی علف نی (جیره بلوک) و 3) خوراک مخلوط کامل حاوی علف نی (جیره مخلوط) بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و ده تکرار انجام شد. نتایج: در مقایسه با جیره مخلوط، جیره بلوک میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک روزانه، قابلیت هضم مواد مغذی، نیتروژن آمونیاکی شکمبه، اسیدهای چرب فرار شکمبه، جمعیت پروتوزوآهای شکمبه و نیتروژن اوره‌ای خون را به طور معنی‌داری افزایش داد‌ (05/0>P). تفاوت معنی‌داری بین جیره‌های شاهد و بلوک از نظر صفات ذکر شده مشاهده نشد. سایر صفات بیوشیمیایی خون و مقدار pH شکمبه در محدوده طبیعی برای این نوع از دام‌ها بود. در مقایسه با جیره مخلوط، نرخ خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن در بره‌های تغذیه شده با جیره بلوک بیشتر بود (01/0>P). نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که می‌توان با استفاده از فناوری تهیه بلوک‌های خوراکی و از طریق جایگزینی یونجه و کاه‌گندم با علف نی ضمن تغذیه دام‌ها با هزینه کمتر در مناطق دارای پتانسیل رشد سطوح مختلف علف نی به بهبود اقتصاد مردم ساکن در این نواحی و مجموع تولیدات دامی کشور کمک کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of Baluchi lambs fed with complete feed block containing reed fodder

نویسندگان [English]

  • MT Karimi
  • R Valizadeh
  • AA Naserian
چکیده [English]

Introduction: In livestock rearing, providing a balanced diet for animal in order to produce meat and milk is the main component of this profession. Due to the limited rainfall and lack of good forage resources in Iran, nutrition has the highest cost share in livestock production. Therefore, identifying local source of animal feed and determining their nutritional value is essential. Because using these local feed sources in addition to reducing feed costs, prevents the depletion of these natural resources and increases employment. Reed fodder is one of the available forage species in many parts of the world, including Iran, and has a good potential for using in livestock feeds. This plant grows abundantly in wetlands and on the banks of most rivers in the country. Despite the severe shortage of livestock feed in Iran, the reed fodder is not used properly in livestock feeds. The crude protein, crude fiber and calcium amounts of reed fodder are 11.4%, 31% and 0.17 %, respectively. A cow weighing 300 kg needs 6 %digestible protein for 500 g daily gain, which reed fodder can supply half of the digestible protein and all the calcium and phosphate. The expansion of the livestock feed industry made it perfect feed for the various stages of growth of the most types of livestock. Complete feed block (CFB) is composed of forage, concentrate, and other supplementary nutrients in a desired proportion, which is capable to fulfill nutrient requirements of animals. The feeding of CFB stabilizes rumen fermentation, minimizes fermentation loss, and ensures better ammonia utilization. Advantages of CFB are using local feed raw materials which are cheaper and easier in distribution, because the distance between the processing place and the farm is closer. Also, it has a competitive advantage compared with commercial feed manufactured in large industrial scale; because, it is more efficient in production, it is lower in transportation costs and easier in storage, and it can reduce operating costs, especially labor. The type of feed will prevent selective feeding of animals;then, nutrients are provided more evenly by rumen microorganisms. There are few studies on the use of reed fodder in complete feed block form. Therefore, the main objective of this study was to evaluate the effects of diet containing reed fodder (Phragmatis australis) in the form of complete feed block on growth performance of Baluchi lambs.
Material and methods: Thirty male lambs with an average age of 5 to 6 months and weight of 28±2.9 kg were fed with complete diets based on 30% forage and 70% concentrate. The experimental diets were: 1) total mixed ration containing alfalfa hay and wheat straw as the control, 2) complete feed block containing reed fodder as block diet, and 3) total mixed ration containing reed fodder as mixed diet. The experiment was conducted in a completely randomized design with three treatments and 10 replications. Animals were fed the experimental diets for 105 days, and daily feed intake were recorded. A digestion trail for seven days were conducted at the middle of experimental feeding, and daily feed intake and feces excretion were recorded. At the end of experiment, rumen fluid samples were taken from each animal at 3 h after morning feeding. Concentration of NH3-N was determined for rumen fluid samples according to Broderich and Kang (1980), and VFA were analyzed according to Ervin et al. (1961). Rumen fluid was used to direct count of protozoa using the methods of Dehority (2003). The chewing activities were recorded through a visual observation method for a period of 24 h continuously (08:00 to 08:00 the next day) at 5 – min intervals. Blood samples from jugular vein were collected in serum tubes containing anticoagulant agent approximately 4 h after morning feeding.
Results and discussion: Feed intake (g/day), weight gain (g/day), and final weight (kg) of lambs fed with control and block diets were higher than those fed with mixed diets (P˂0.05). Apparent digestibility of DM, NDF, ADF, and CP in lambs fed with control and block diets were higher (P˂0.05), but no significant difference was observed between lambs fed with control and block diets. In lambs receiving the mixed diet, the NH3-N concentration was lower and the ratio of acetate to propionate was higher (P˂0.05), but no significant difference was observed between lambs receiving the control and block diets. The pH of rumen fluid as well as concentrations of isovaleric acid and valeric acid were not affected by experimental treatments. The whole rumen protozoa population and the population of Entodiniums and Epidiniums were higher in lambs fed with block diet (P˂0.05), but no significant difference was observed between lambs fed with the control and mixed diets. The concentration of blood urea nitrogen (BUN) was lower in lambs fed with the control and block diets (P˂0.05), but no significant difference was observed between lambs fed with the control and block diets. Other blood metabolites were not affected by experimental diets. The physical form of the feed (block diet) significantly increased the eating rate, ruminating rate, and total activity of the chewing (P˂0.05). Compared to lambs fed with block and mixed diets, lambs fed with control diet spent more time for eating, ruminating, and chewing. Feed conversion ratio of lambs fed with diets containing reed fodder was not affected by the physical form of the feed. Probably the decrease in air temperature during the fattening period affected the feed conversion ratio, and it was more effective for lambs fed with mixed diet with rough feed. The cost of feed per kilogram of live weight gain during the fattening period for each of the control, block, and mixed diets was calculated as 76630, 66360 and 67270 Rials, respectively. Based on these results, the use of reed fodder in the form of cubic blocks was more economical than the other two treatments.
Conclusion: The results of this experiment support the positive effects of using diets containing reed fodder in the form of complete feed block with the lower costs in areas which have the potential for growth of reed fodder.

Adzitey F, 2011. Effect of pre-slaughter animal handling on carcass and meat quality. International Food Research Journal 18: 485-491.
Aghashahi A, 1995. Investigation the optimal methods of using reed fodder and comparing it with alfalfa in fattening diet   of sistani male calves. MSc thesis, University of Tehran (In Persian).
Ahmed ME, El-Zelaky OA, Aiad KM, Shehata EI, 2011. Response of small ruminants to diets containing reed forage either as fresh, silage or hay versus berseem hay. Egypt Journal of Sheep and Goat Science 6: 15-26. 
Asaolu VD and Okewoye AT, 2013. Moringa multinutrient block supplementation effects on feed utilization by west African dwarf goates fed a basal diet of cassava peels. Journal of Anim Feed Sci and Technol 1: 63 - 72
Association of Official Analytical Chemists, 2005. Official methods of analysis, 18th ed, AOAC, Washington, DC.
Beauchemin KA, 1991. Ingestion and mastication of feed by dairy cattle. Vet. Clin. North. Ann. Food Animal. Procet, 7: 439-462.
Bhatt RS, Sahoo A, 2016. Effect of feeding complete feed block containing rumen protected protein, non-protein nitrogen and rumen protected fat on improving body condition and carcass traits of cull ewes. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 21: 31-44.
Buchanan S, Bailey LD, McCaughy and P.2012. Proceedings 18th International Grassland Congress. Association Management Centre, Calgary.
Bonhomme A, 1990.  Rumen ciliates: their metabolism and relationship whit bacteria and their hosts. Anim Feed Sci Technol 30: 51-66.
Broderick GA  and Kang JH, 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science 63: 64–75.
Coleman GS, 1985. The cellulase content of 15 species of Entodiniomorphid protozoa, mixed bacteria and plant debris isolated from the ovine rumen. J Agric Sci 104: 49-60.
Caroline VA, Steingas H, Hartung K, Funk R and Drochner W, 2009. Effect of roughage level in a total mixed ration on feed intake, ruminal fermentation patterns and chewing activity of early-weaned calves with ad-libitum access to grass hay. Animal Feed Science Technology 153: 48-59.
Chan WB, Park JM, Yoon C, Cho IS, Kim KH and Ro SH, 1985. Studies on the native reed (Phragmites communis trinus) as animal feed resources, seasonal changes of chemical composition and dry matter digestibility of native reed (Phragmites communis trinus), Korean Journal of Animal Sciences 27: 504-506.
Dabiri N and Khademolhoseini NA, 2006. Animal production based on agricultural residues in China. Shahid Chamran University Press, Ahvaz.
Dehority BA, 2003. Rumen microbiology (1th ed.). UK -London: Academic Press, Nottingham University.
Eadie JM, Gill JC, 1971. The effect of the absence of rumen ciliate protozoa on growing lambs fed on a roughage concentrate diet. Br J Nutr 26: 155-167.
Faitine OLj and Zanetti AM, 2010. Effect of multi-nutrient block on feed digestibility and Performance of goats fed maize stover during the dry Season in sowth of mozambique. Livestock Research for Rural.
Fazaeli H, 2010. Improving livestock nutrition management by using complete feed block technology. National Institute of Animal Science Research, Ministry of Agriculture, 90/454.
Fracoise Domingue BM, Dellow DW and Barry TN, 1991. The efficiency of chewing during eating and rumination in goats and sheep. British Journal of Nutrition 65: 355 – 363. 
Hajbari F, Fazaeli H and Zobdeh M, 2006. Using of complete feed block as livestock feeds. Office of Nutrition and Livestock Improvement, Office of Nutrition Design and Technology.
Hammond AC, 1997. Update on BUN and MUN as a guide for protein supplementation in cattle. In: Proc Florida Ruminant Nutr Symp. Gainesville: Univ Florida, 21: 43-52.
Jabari S, Eslami M, Chaji M, Mohammadabadi T and Bojarpour M, 2014. Comparison digestibility and protozoa population of Khuzestan water buffalo and Holstein cow. Vet Res Forum, 5: 295-300.
Jafari H, Fazaeli H, Mansoori H, Varmaghami S and Abbaspour Y, 2014. Study of replacement of whole oak fruit with barley seeds and its effect on fattening performance of native male lambs. Proceeding of the  6th Iranian Congress of Animal Science, Tabriz.
Jakhmola RC, 2005. The final report (1999–2005): evaluation of locally available feed and fodder to improve quality and formulate complete economic rations with high roughage diets. Central Sheep and Wool Research Institute, Avikanagr, India.
Kamgar K, Salehi S, Ebne Abbasi R, Zamani A and Fazaeli H, 2010. Effect of complete feed block on fattening performance of Kordi sheep. Final report of research project, National Institute of Animal Science Researc, Iran.
Karimzadeh E, Chaji M and Mohammadi T, 2017. Effect of physical form of diet on nutrient digestibility, rumen fermentation, rumination, growth performance and protozoa population of finishing lambs. Journal of Animal Nutrition 3: 139-144.
Kononoff PJ, Lehman HA and Heinrichs AJ, 2002. Technical noteda comparison of methods used to measure eating and ruminating activity in confined dairy cattle. J Dairy Sci 85: 1790-1801.
Latimer KS, Mahaffey EA, Prasse KW, 2003. Duncan and Prasse’s veterinary laboratory medicine: clinical pathology. Blackwell, Oxford, UK.
Lee SS, Ha JK and Cheng KJ, 2000.  Relative contributions of bacteria, protozoa, and fungi to in vitro degradation of orchard grass cell walls and their interactions. Appl Environ Microbiol 66: 3807-3813.
Makkar HPS, 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research 49: 241–256.
Martin WF, Armstrong LE and Rodriguez NR, 2005. Dietary protein intake and renal function. Nutr Metab Lond 25:1-9.
Mc Donald P, Edward RA, Greenhalgh JFD and Morgan CA, 2002. Animal Nutrition. (6th Ed.) Longman, UK.
Molina-Alcaide E, Morales-Garcia EY, Martin-Garcia AI, Ben Salem H, Nefzaoui A and Sanz-Sampelayo MR, 2010. Effects of partial replacement of concentrate with feed blocks on nutrient utilization, microbial N flow, and milk yield and composition in goats. J Dairy Sci 93: 2076-2087.
National Research Council (NRC), 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants. Sheep, Goats, Cervids and New World Camelids. National Academies Press, Washington, DC, USA.
Owens F, 2010. Sundstol. Straws and other fibrous by-products as feed. Elsevier, Amsterdam. Netherlands. PP.374-413.
Papi N, Fazaeli H, Sarhadi F, Gholami H, Akbari A, Amini F and Zobdeh M, 2008. Comparing of three methods of feeding on performance of male fattening lambs. Final report of research project, National Institute of Animal Science Research.
Preston TR and Leng RA, 1984. Supplementation of diets based on the fibrous residues and by-products. In: straw and other fibrous byproducts as feed (Eds. F. Sundst 1 and E. Owen) Elsevier Press, Amsterdam pp 373-413.
Raghuvansi SK, Prasad SR, Tripathi MK, Mishra AS, Chaturvedi O H, Misra AK, Saraswat D and Jakhmola RC, 2007. Effect of complete feed blocks or grazing and supplementation of lambs on performance, nutrient utilisation, and rumen fermentation and rumen microbial enzymes. Animal research, 1: 221-226.
Ranjbar R, 2011. Determination the nutritional value of reed fodder in different growth stages in Sistan region. MSc thesis, University of Zabol (In Persion).
Samanta AK, Singh KK, Das MM, Maity SB and Undu SS, 2003. Effect of complete feed block on nutrient utilisation and rumen fermentation in Barbari goats. Indian Journal of Dairy Science 48: 95-102.
Samanta AK, 2003. Effect of complete feed block on nutrient utilization and fermentation in Barbari goats. Small Anim Res 48: 95-102.
SAS, 2004. SAS/STAT software: changes and enhancements though release. 9.1 Statistical Analysis System Institute, Cary, NC.
Shadnoosh GR, 2015. Determination of almond hull degradability and its effect on fattening performance of Lori Bakhtiari sheep.Animal Science Researches (Agriculture Science) 25: 23-33. (In Persian).
Shaver RD, Nytes AJ, Satter LD and Jorgensen NA, 1986. Influence of amount of feed intake and forage physical form on digestion and passage of pre bloom alfalfa hay in dairy cows. Journal of Dairy Science 69: 1545-1552.
Singh KK, Das MM, Samanta AK, Kundu SS and Sharma SD, 2001. Effect of grass based complete diets on feed intake and nutrient utilization in crossbred calves. In: Proceedings of the Xth Animal Nutrition Conference, NDRI, Karnal, India, 9–11 November, PP: 9– 14.
Stewart CS and Duncan SH, 1985. The effect of avoparcin on cellulolytic bacteria of the ovine rumen. Journal of General Microbiology 131: 427-435.
Tabatabaei SMM, 2003. The physiological aspects in feeding ruminants. Abu Ali Sina University of Hamedan Press. 28-33.
Tagel A and Din E, 1990. Evaluation of reeds in complete diets for ruminant animals. Ind. J. of Anim. Sci. 60: 1106-1109.
Tagizadeh A, Alizadeh S and Nobakht A, 2010. Investigation the effect Lasolosid on rumen parameters, blood metabolites and performance of Ghezal lambs. Journal of Animal Science Research (Agriculture Science) 4: 67-78.
Taghizadeh A, Rahbarpour A and Mehmannavaz Y, 2012. Determination of nutritive value of tomato pomace treated with uurea using nylon bag and gas production techniques. Animal Science Researches (Agriculture Science) 22: 15-26. (In Persian).
Tekeba E, Wurzinger M, Baldinger L and Zollitsch WJ, 2013. Effects of dietary supplementation with urea molasses multi-nutrient block on performance of mid lactating local Ethiopian and crossbred dairy cows. Livestock Research for Rural Development. 25. 66-77.
Valizadeh R, Mahmoodi Abyaneh M, Salahi A, 2015. The effect of adding molasses, urea and NaOH on chemical component, digestibility and gas production characteristics of whole reed plant. Iranian Journal of Animal Science. 02:120-128.
Wanapat M and Pimpa O, 1999. Effect of ruminal NH3-N levels on ruminal fermentation, purine derivatives, digestibility and rice straw intake in swamp buffaloes. Asian-Aus Journal of Animal Science, 12:904-907.
Waghorn GC, Reed JD and Ndlovu LR, 1999.Condensed tannins and herbivore nutrition. pp. 153–166. In:Proceedings of the XVIII InternationalGrasslands Congress. Buchanan-Smith, J.G.
Wanapat M and Khampa S, 2006. Effect of cassava hay in high-quality feed block as anthelmintics in steers grazing on ruzi grass. Asian-Aust J Anim Sci 19: 695-699.
Williams AG and Coleman GS, 1991. The rumen protozoa. New York: Springer-Verlag, Inc. p. 441.