اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین جانمحمدی

علوم دامی - تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

janmohammaditabrizu.ac.ir
04133392026

سردبیر

دکتر اکبر تقی زاده

علوم دامی- تغذیه دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

a_tagizadehtabrizu.ac.ir
04133392029

مدیر داخلی

دکتر مرضیه ابراهیمی

علوم دامی- فیزیولوژی دام دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

marzebrahimitabrizu.ac.ir
04133392060

دستیار سردبیر

دکتر علی حسینخانی

علوم دامی- تغذیه دام دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

a.hosseinkhanitabrizu.ac.ir
04133392062

مشاور آماری

دکتر کریم حسنپور

علوم دامی -ژنتیک و اصلاح نژاد دام استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

karimhasanpurtabrizu.ac.ir
04133392016

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سهیلا عباچی حکم آبادی نژاد

صنایع غذایی دانش آموخته دکتری، دانشگاه کبک، کانادا

soheila.abachi-hokmabadi-nazhad.1ulaval.ca

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلیل شجاع

علوم دامی -ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

shodjatabrizu.ac.ir
04133392026

دکتر سید عباس رافت

علوم دامی-ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

abbasrafathotmail.com
04133392029

دکتر صادق علیجانی

علوم دامی -ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

sad-alitabrizu.ac.ir
04133392062

تغذیه دام

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود شیوازاد

علوم دامی- تغذیه طیور استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

shivazadut.ac.ir

دکتر حمید امانلو

علوم دامی- تغذیه دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

amanlou@znu.ac.ir
amanlouznu.ac.ir

دکتر پرویز فرهومند

علوم دامی- تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

parfar42877gmail.com

دکتر محسن دانش مسگران

علوم دامی- تغذیه دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

m.daneshyarurmia.ac.ir

دکتر رسول پیرمحمدی

علوم دامی-تغذیه دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

r.pirmohammadiurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر الهام اسدی صومعه

علوم دامی-تغذیه طیور استادیار دانشگاه کوئینزلند استرالیا

e.assadisoumehuq.edu.au

دکتر موهلیس ماجیت

علوم دامی-تغذیه طیور استاد دانشگاه آتاتورک ترکیه

marzebrahimitabrizu.ac.ir
mmacit@atauni.edu.tr

فیزیولوژی دام

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعلی مقدم

فیزیولوژی دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

ghmoghaddamtabrizu.ac.ir
04133392041

دکتر حسین دقیق کیا

علوم دامی-فیزیولوژی و ژنتیک ملکولی دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

daghighkiatabrizu.ac.ir
04133392062

دکتر احمد زارع شحنه

علوم دامی- فیزیولوژی دام استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

azarehut.ac.ir