پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی) (AS) - واژه نامه اختصاصی