نویسنده = ������������ ����������
برآورد بیزین فراسنجه های منحنی شیردهی در گاوهای شیری ایران

دوره 32، شماره 3، آذر 1401، صفحه 97-107

10.22034/as.2021.46574.1620

کیوان رجبعلی زاده؛ صادق علیجانی؛ ابوالفضل قربانی؛ طرلان فرهوش