نویسنده = ���������������� ��������
تجزیه و تحلیل ماندگاری در بره های نژاد ماکویی با استفاده از توابع خطر نسبی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 127-139

10.22034/as.2022.48913.1635

مهدی نژادعلی؛ صادق علیجانی؛ آرش جوانمرد؛ علی حسین خانی