نویسنده = سید علیرضا وکیلی
بررسی اثر فرآورده‌های فرعی انار (روغن و پوست انار) بر تولید گاز متان در شرایط برون تنی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 89-105

فاطمه خسروی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید علیرضا وکیلی؛ همایون فرهنگ فر


تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم در بره‌های پرواری

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 165-175

الهه یزدانخواه؛ علی حسیینخانی؛ حسین دقیق کیا؛ سید علیرضا وکیلی؛ حسن صدری