نویسنده = �������������� ����������
اثر پورمورفامین بر بلوغ تخمک و بیان ژن‌های هیستون داستیلاز در تکامل جنین‌های پارتنوژنز گوسفند

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 21-31

پریسا ندری؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد صالحی؛ احمد ریاسی؛ آزاده زحمتکش