اثر پورمورفامین بر بلوغ تخمک و بیان ژن‌های هیستون داستیلاز در تکامل جنین‌های پارتنوژنز گوسفند


عنوان مقاله [English]

The effect of purmorphamine on oocyte maturation and expression of histon deacetylase genes in development of sheep parthenogenetic embryos

نویسندگان [English]

  • P N
  • S A
  • M S
  • A R
  • A Z