نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و ارتباط فیلوژنتیکی گاومیش نژاد خوزستانی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-194

محمدرضا زرگر؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ حسین مرادی شهربابک


مطالعه اثر دوزهای متفاوت هورمون eCG طی فصل تولید مثل بر عملکرد صفات تولید مثلی بز مهابادی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 13-20

نریمان جعفرزاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ عبدالله رضاقلی وند لاهرود