نویسنده = محمد طاهر هرکی نژاد
آنالیز ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات عملکردی در اسب‌های کورسی ایران

دوره 33، شماره 3، آذر 1402، صفحه 71-82

10.22034/as.2023.51632.1663

محمد باقر زندی باغچه مریم؛ هادی احمدی؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ مسعود خلیلی؛ معین تاند


مقایسه رشد جبرانی بره‌های آمیخته افشاری × برولا مرینو با دو روش معمولی و دیر از شیرگیری.

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 63-72

داریوش سلیمی؛ داود علیاری؛ محمد طاهر هرکی نژاد