نویسنده = داود زحمتکش
تحلیل و طبقه بندی میزان توسعه یافتگی زیربخش دام‌پروری شهرستان‌های استان زنجان

دوره 32، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 91-103

10.22034/as.2022.47255.1624

حسین خدابنده لو؛ داود زحمتکش؛ شادعلی توحیدلو


آیا ترکیبات دنده 9-11 باترکیبات بدن دربره‌های دنبه‌دار افشاری مطابقت دارد؟

دوره 32، شماره 3، آذر 1401، صفحه 123-129

10.22034/as.2022.42388.1592

حسین شادمان؛ احسان محجوبی؛ داود زحمتکش؛ مهدی حسین یزدی


ارزیابی نهاده و انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با جایگاه نگهداری متفاوت

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-112

داود زحمتکش؛ محمد زینالی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ احسان محجوبی؛ پریا سفیدپری