نویسنده = مختارعلی عباسی
تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های بومی اصفهان

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 165-177

مونا صالحی نسب؛ سعید زره‌داران؛ مختارعلی عباسی؛ صادق علیجانی؛ سعید حسنی


تأثیر عوامل مادری بر افزایش وزن روزانه و ضریب کلیبر گوسفند نژاد قزل در سیستم پرورش روستایی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-121

امیر علی‌اکبری؛ مختارعلی عباسی؛ ابوالقاسم لواف