تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های بومی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 2 استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 3 دانشیار گروه علوم دامی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 4 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

5 5 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زمینه مطالعاتی: بررسی خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم­مرغ از اهمیت بالایی در اصلاح­نژاد مرغ­های بومی برخوردار است. هدف: این تحقیق با هدف تخمین وراثت پذیری و همبستگی­های ژنتیکی و فنوتیپی این صفات در مرغ­های بومی اصفهان انجام شد. روش کار: تعداد 1024 عدد تخم­مرغ مربوط به نسل پانزدهم، از مرکز اصلاح­نژاد مرغ­های بومی اصفهان جمع­آوری و صفات کیفیت خارجی و داخلی آنها اندازه­گیری شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات به وسیله ی شش مدل حیوانی و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده مورد برآورد قرار گرفت.  نتایج: تخمین­های وراثت­پذیری برای کیفیت خارجی در دامنه­ی 14/0 تا 38/0 و برای کیفیت داخلی در دامنه­ی 11/0 تا 25/0 قرار داشت. در مورد کیفیت خارجی، بیشترین همبستگی مثبت ژنتیکی بین وزن مخصوص و ضخامت پوسته­ (93/0) و بیشترین همبستگی منفی ژنتیکی بین طول و شاخص شکل تخم­مرغ (81/0-) مشاهده شد. همچنین در مورد کیفیت داخلی، بیشترین همبستگی مثبت ژنتیکی بین ارتفاع سفیده و واحد هاو (99/0) و بیشترین همبستگی منفی ژنتیکی بین قطر زرده و شاخص زرده (54/0-) مشاهده شد. بیشترین همبستگی ژنتیکی بین صفات کیفیت خارجی و کیفیت داخلی مربوط به وزن تخم­مرغ و وزن سفیده­ (92/0) بود. نتیجه­گیری نهایی: نتایج نشان داد که بهبود صفات کیفیت خارجی از طریق انتخاب برای وزن مخصوص به دلیل بالا بودن توارث پذیری، همبستگی ژنتیکی مطلوب با اکثر صفات کیفیت خارجی و اندازه­گیری آسان، امکان­پذیر است. از طرفی انتخاب برای افزایش ارتفاع زرده نیز به دلایل مشابه منجر به بهبود کیفیت داخلی تخم­مرغ خواهد شد. با توجه به همبستگی ژنتیکی منفی وزن مخصوص و ارتفاع زرده، استفاده همزمان از این دو صفت در یک شاخص انتخاب می تواند منجر به بهبود کیفیت داخلی و خارجی تخم­مرغ در مرغ­های بومی اصفهان شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of genetic and phenotypic properties of egg quality traits in Isfahan native fowl

نویسندگان [English]

  • M S 1
  • S Z 2
  • M A 3
  • S A 4
  • S H 5
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
Akaike H, 1974. A new look at the statistical model identification. IEE Trans. Automatic Control AC 19: 716-723.
Baishya D, Dutta KK, Mahanta JD and Borpujari RN, 2008. Studies on certain qualities of different sources of chicken eggs. Veterinary and Animal Sciences 4: 139-141.
Bowles C, 2003. Specific gravity determination for hatching eggs. Poultry Science Facts Pp: 10-20.
De Ketelaere B, Govaerts T, Couke P, Dewil E, Visseher T and Decuypere L, 2002. Measuring the eggshell strength of six different strains of laying hens: Techniques and comparison. Poultry Science 43: 238-244.
Emamgholi Begli H, Zerehdaran S, Hassani S, Abbasi MA and Khan Ahmadi AR, 2010. Heritability, genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in Iranian native fowl. British Poultry Science 51: 740-744.
Fayeye TR, Adeshiyan AB and Olugbami AA, 2005. Egg traits, hatchability and early growth performance of the Fulani-ecotype chicken. Livestock Research for Rural Development 17(8).
Gilmour AR, Cullis BR, Welham SJ and Thompson R, 2000. ASREML. NSW Agriculture, Orange, Australia.
Hartmann C, Johansson K, Strandberg E and Wilhelmson M, 2000. One generation divergent selection on large and small yolk proportion. British Poultry Science 41: 280–286.
Haugh RR, 1937. The Haugh unit for measuring egg quality. United States Egg Poultry Magazine 43: 522-555.
Haunshi S, Niranjan M, Shanmugam M, Padhi MK, Reddy MR, Sunitha R, Rajkumar U and Panda A K, 2010. Characterization of two Indian native chicken breeds for production, egg and semen quality and welfare traits. Poultry Science 90: 314-320.
Hempe JM, Laukxen RC and Savage JE, 1988. Rapid determination of egg weight and specific gravity using a computerized data collection system. Poultry Science 67: 902-907.
Horst P, 1989. Native fowls as reservoir for genomes and major genes with direct and indirect effect on the adaptability and their potential for tropically oriented breeding plans. Archiv fur Geflugelkunde 53: 93-101.
Ihekoronye AT and Ngoddy PO, 1985. Integrated food science technology for the tropics. Macmillan press Ltd. London.
Liu W, Li D, Liu J, Chen S, Qu L, Zheng J, Xu, G and Yang N, 2011. A genome-wide SNP scan reveals novel loci for egg production and quality traits in white Leghorn and brown-egg dwarf layers, PLoS One 6(12).
Mohanty SC, Kanungo H and Mishra M, 1986. Effect of age at laying on the quality of egg of white leghorn hens. Indian Journal of Animal Production and Management 2: 184-186.
Monira KN, Salahuddin M and Miah G, 2003. Effect of breed and holding period on egg quality characters of chicken. Poultry Science 2: 261-263.
SAS Institute, 2001. SAS/STAT User’s Guide: Statistics. Release 8.2. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Shi SR, Wang KH, Dou TC and Yang HM, 2009. Egg weight affects some quality traits of chicken eggs. Journal of Food, Agriculture and Environment 7: 432- 434.
Tuiskula-Haavisto M, Honkatukia M, Vilkki J, de Koning DJ, Schulman NF and Maki-Tanila A, 2002. Mapping of quantitative trait loci affecting quality and production traits in egg layers. Poultry Science 81: 919-927.
Wolanski NJ, Renema RA, Robinson FE, Carney VL and Fancher BI, 2007. Relationships among egg characteristics, chick measurements, and early growth traits in ten broiler breeder strains. Poultry Science 86: 1784-1792.
Wolc A, Arango J, Settar P, O’Sullivan NP, Olori VE, White IMS, Hill WG and Dekkers JCM, 2012. Genetic parameters of egg defects and egg quality in layer chickens. Poultry Science 91: 1292-1298.
Wolc A, White IMS, Hill WG and Olori VE, 2010. Inheritance of hatchability in broiler chickens and its relationship to egg quality traits. Poultry Science 89: 2334-2340.
Zhang LC, Ning HZ, Xu GY, Hou  ZC and Yang N, 2005. Hertiabilities and genetic and phenotypic       correlations of egg quality traits in brown-egg dwarf layers. Poultry Science 84: 1209-1213.