نویسنده = �������������������������������� ����������
مقایسه قابلیت‌هضم کاه‌گندم توسط باکتری‏ها و میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 43-55

محمود رفیعی‌‌طاقانکی؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری