نویسنده = ���������� ��������
شناسایی و شمارش گلبول‌های سفید جوجه گوشتی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 31، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-36

10.22034/as.2021.36381.1528

محمد صدقی؛ سید امیر حسین مهدوی؛ رحیمه برومندپور


عملکرد اقتصادی جیره‌های فرموله شده با سطوح مختلف انرژی و اسیدهای آمینه در جوجه‌های گوشتی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

محمد صدقی؛ علی طیبی‌پور؛ بهجت پورسینا؛ پریسا سلیمانی رودی