نویسنده = ������������ ������������������ ����������