نویسنده = �������� ������������ ��������������
بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و ارتباط فیلوژنتیکی گاومیش نژاد خوزستانی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-194

محمدرضا زرگر؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ حسین مرادی شهربابک