نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������