نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
آنالیز ژنتیکی برخی بیماری‌های گاو هلشتاین در گله‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 91-103

مریم خالقی دهخوارقانی؛ سید عباس رأفت