نویسنده = ������������ ������������ ��������
اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت‌های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره‌های پرواری

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 161-174

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مریم رضویان؛ رضا معصومی؛ وحید سلمانی زاویه