نویسنده = مسعود اسدی فوزی
اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی میزان تولید شیر درگاوهای هلشتاین

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-79

لیلا محمدی پور سعادت آبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت الهی مهرجردی


آنالیز ژنتیکی وزن الیاف در طول عمر بز کرکی راینی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 23-32

احسان محبی نژاد؛ مسعود اسدی فوزی