نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارزیابی عملکرد مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 89-99

جواد حسین‌زاد؛ مهناز فرجی فرجی؛ حسین راحلی؛ سحر عابدی