نویسنده = محمد باقر زندی باغچه مریم
پویش ژنومی برای شناسایی تنوع تعداد کپی در اسب های کاسپین و ترکمن

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 29-45

10.22034/as.2022.50663.1652

سمیه منوچهر؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محمد باقر زندی باغچه مریم


آنالیز ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات عملکردی در اسب‌های کورسی ایران

دوره 33، شماره 3، آذر 1402، صفحه 71-82

10.22034/as.2023.51632.1663

محمد باقر زندی باغچه مریم؛ هادی احمدی؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ مسعود خلیلی؛ معین تاند