نویسنده = ������ �������� ���������������� ��������
اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی میزان تولید شیر درگاوهای هلشتاین

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-79

لیلا محمدی پور سعادت آبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت الهی مهرجردی