نویسنده = �������������������� ��������������
چندشکلی نیمه دوم اگزون 2 ژن GDF9 گوسفند نژاد کرمانی به روش PCR-SSCP و توالی-یابی

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 51-60

رسول خدابخش‌زاده؛ محمدرضا محمدآبادی