نویسنده = �������������������� ��������
مطالعه تنوع ژنتیکی اسب‌ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از مارکرها‌ی ریز ماهواره

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 175-183

حمید بناءآبادی؛ محمد رضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ محمد رضا ایوبی