نویسنده = ������������ ����������
بررسی اثر فرآورده‌های فرعی انار (روغن و پوست انار) بر تولید گاز متان در شرایط برون تنی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 89-105

فاطمه خسروی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید علیرضا وکیلی؛ همایون فرهنگ فر