نویسنده = ������������ ��������������
برآورد تاثیر همخونی و افزایش همخونی فردی بر صفات رشد گوسفند مغانی

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 81-96

سعیده احمدی؛ محمدرضا شیخلو؛ صادق علیجانی