نویسنده = ������ ������������ �������� ������ ����������