نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی فیلوژنتیکی و تکاملی توالی ژن میوستاتین شتر ترکمن در مقایسه با عملکرد این ژن در گونه‌های دیگر

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-88

کریم نوبری؛ عباس بهاری؛ مرتضی بیطرف ثانی؛ عبداله کاویان