نویسنده = محمد شمس الهی
مطالعه پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر مرتبط با صفت تعداد سرپستانک در گوسفند

دوره 33، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 107-119

10.22034/as.2022.51449.1661

حسین محمدی؛ آرش جوانمرد؛ ابوذر نجفی؛ محمد شمس الهی


اثر سطوح مختلف صمغ گوار و آنزیم بتا‌‌ماناناز بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 31-44

10.22034/as.2022.36969.1534

فریبا اسدی سیاه چقائی؛ محمد اکبری قرائی؛ صیفعلی ورمقانی؛ کامران طاهرپور؛ محمد شمس الهی