مطالعه پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر مرتبط با صفت تعداد سرپستانک در گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران،

4 دانش آموخته دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: تعداد سرپستانک‌ها، صفت مهمی در رابطه با قابلیت مادری گوسفندان چند قلوزا است، شناخت عملکرد ژنتیکی و جایگاه‌های ژنی کنترل‌کننده این صفت در ژنوم گونه‌های مختلف حائز اهمیت است. گوسفندان چند قلوزا به صورت بالقوه به ایمنوگلوبولین‌های دریافتی از آغوز به دلیل ساختار جفت در ساعات ابتدایی تولد وابسته هستند. لذا تعداد سرپستانک‌ها، زمانی که در یک زایش تعداد نتاج متولد شده بیشتری نسبت به تعداد پستانک‌ها وجود داشته باشد، نقش مهمی ایفاء می‌کند. هدف: پژوهش حاضر، با هدف مطالعه‌ی پویش ژنومی بر اساس آنالیز مجموعه‌‌های ژنی، برای شناسایی جایگاه‌‌های ژنی مؤثر بر صفت تعداد سر پستانک، با استفاده از آرایه‌‌های ژنومی با تراکم بالا است. روش‌ کار: از اطلاعات رکورد‌های فنوتیپی و ژنوتیپی مرتبط با صفت تعداد سرپستانک 160 نمونه‌‌ از گوسفند هوی استفاده شد. آنالیز پیوستگی در نرم‌افزار GEMMA انجام شد، سپس با استفاده از بسته‌ی نرم افزاری biomaRt2 ژن‌های معنی‌داری که در داخل و یا 25 کیلوباز بالا و پایین دست نشانگرهای معنی‌دار قرار داشتند، شناسایی گردید. در نهایت، مجموعه‌ی ژنی با بسته نرم افزاری goseq برنامه R با هدف شناسایی عملکرد بیولوژیکی ژن‌‌های نزدیک به مناطق انتخابی و ژن‌‌های کاندیدا، از طریق پایگاه‌‌های GO، KEGG، DAVID و PANTHER تفسیر شدند. نتایج: در این پژوهش نشانگرهای تک نوکلئوتیدی واقع روی کروموزوم‌‌‌های 3، 5، 7، 8، 12، 14 و 17 شناسایی شدند که با ژن‌‌های CDH11، NUMB، FGF2‌، ESR1‌،‌LGR5 ، INSR و PTGS2 مرتبط بودند. در تفسیر مجموعه ژنی، تعداد 11 مسیر هستی شناسی ژنی و بیوشیمیایی با صفت تعداد سرپستانک شناسایی شد (P˂0.05). از این بین، مسیرهای Blastocyst development، Mesenchymal cell development، Developmental growth involved in morphogenesis، Muscle cell differentiation، AMPK signaling pathway و Regulation of lipolysis in adipocytes عملکرد‌های مهمی را در ارتباط با رشد و توسعه‌ی غدد پستانی و فعال‌سازی مسیر سیگنال‌دهی AMPK بر عهده داشتند. نتیجه ‌گیری نهایی: با توجه به تأیید نتایج حاصل از مطالعات قبلی و شناسایی مناطق ژنومی جدید، می‌توان کارایی روش پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر در این صفت و صفاتی مشابه را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genome-wide association study based on pathway analysis related to teat numbers in sheep

نویسندگان [English]

  • Arash javanmard 2
  • Abouzar Najafi 3
  • Mohammad Shamsollahi 4
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Tabriz
3 Assistant Professor, Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran
4 5PhD Graduated, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction:
The number of teat is an important trait in relation to the maternal ability of high litter size sheeps, it is important to know the genetic function and controlling positions of this trait in the genomes of different species. High litter size domestic animals are potentially dependent on colostrum-derived immunoglobulins due to placental structure in the early hours of life. Therefore, the number of teat plays a critical role when there are more offspring born at birth than the number of teats. In some cases, particularly the number of the extra teat and even their position is very important. A method to identify new loci and confirm existing QTL is through genome-wide association studies (GWAS). QTL assisted selection and genomic regions affecting the production traits have been considered to increase the efficiency of selection and improve production performance. Genome wide association studies typically focus on genetic markers with the strongest evidence of association. However, single markers often explain only a small component of the genetic variance and hence offer a limited understanding of the trait under study. A solution to tackle the aforementioned problems, and deepen the understanding of the genetic background of complex traits, is to move up the analysis from the SNP to the gene and gene-set levels. In a gene-set analysis, a group of related genes that harbor significant SNP previously identified in GWAS, is tested for over-representation in a specific pathway. The present study aimed to conduct a genome wide association studies (GWAS) based on Gene-set enrichment analysis for identifying the loci associated with teat number trait using the high-density SNPs.
Materials and methods:
Hu sheep, a descendant of Mongolian sheep, is a famous lambing breed in China. In ewes of the Hu sheep, TT (individuals with two normal teats) and MT (individuals with two normal teats and one or two supernumerary teats) account for 76–62% and 38–24% respectively. For MT ewes, the supernumerary teats are smaller than the normal teats, but some can produce milk. In the current study, we analyzed the complex genetic mechanism of differences in teat number using single-locus GWAS in a total of 160 Hu sheep. The gene set analysis basically consists of three different steps: the assignment of SNPs to genes, the assignment of genes to functional categories, and finally the association analysis between each functional category and the phenotype of interest. Genome wide association study was performed with birth weight and biometric traits using GEMMA software. Using the biomaRt2 R package, the SNP were assigned to genes if they were within the genomic sequence of the gene or within a flanking region of 25 kb up- and downstream of the gene. For the assignment of the genes to functional categories, the Gene Ontology and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes pathway databases were used. The GO database designates biological descriptors to genes based on attributes of their encoded products and it is further partitioned into 3 components: biological process, molecular function, and cellular component. The KEGG pathway database contains metabolic and regulatory pathways, representing the actual knowledge on molecular interactions and reaction networks. Finally, a Fisher’s exact test was performed to test for overrepresentation of the significant genes for each gene-set. The gene enrichment analysis was performed with the goseq R package. In the next step, a bioinformatics analysis was implemented to identify the biological pathways performed in BioMart, Panther, DAVID and GeneCards databases.
Results and discussion:
Gene set enrichment analysis has proven to be a great complement of genome-wide association analysis (Gambra et al., 2013; Abdalla et al., 2016). Among available gene set databases, GO is probably the most popular, whereas KEGG is a relatively new tool that is gaining ground in livestock genomics (Morota et al., 2015, 2016). We had hypothesized that the use of gene set information could improve prediction. However, neither of the gene set SNP classes outperformed the standard whole-genome approach. Gene sets have been primarily developed using data from model organisms, such as mice and flies, so it is possible that some of the genes included in these terms are irrelevant for meat production. A better understanding of the biology underlying meat production specifically, and an advance in the annotation of the ovine genome, can provide new opportunities for predicting production using gene set information.
In this research, 7 SNP markers on chromosomes 3, 5, 7, 8, 12, 14 and 17 located in CDH11, NUMB, FGF2, ESR1, LGR5, INSR and PTGS2 genes were identified. Some of the found genes, are consistent with some of the previous studies related to teat number traits. According to pathway analysis, 11 pathways from gene ontology and biological pathways were associated with teat number (P˂0.05). Among these pathways, Blastocyst development, Mesenchymal cell development, Developmental growth involved in morphogenesis, Muscle cell differentiation and AMPK signaling pathway have important functions in development of mammary gland and activation of the AMPK signaling pathway. Finally, it is worth noting that our gene-set enrichment analysis was conducted using a panel of SNP obtained from a single marker regression GWAS, which relies on a simplified theory of the genomic background of traits, without considering the joint effect of SNP. Hence, other approaches (e.g., GWAS exploring SNP by SNP interactions) might provide a better basis for biological pathway analysis.
Conclusions
In total, this study supported previous results from GWAS of teat number, also revealed additional regions in the sheep genome associated with these economically important trait. Using these findings could potentially be useful for genetic selection in the breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extra teat
  • Genome scan
  • Gene ontology
  • Pathway-based analysis
Ahbara A, Bahbahani H, Almathen F, Al Abri M, Agoub MO, Abeba A, Kebede A, Musa HH, Mastrangelo S, Pilla F, Ciani E, Hanotte O and Mwacharo JM, 2019. Genome-Wide Variation, Candidate Regions and Genes Associated With Fat Deposition and Tail Morphology in Ethiopian Indigenous Sheep. Frontiers in Genetics 9:699.
Bakhtiarizadeh MR, Mirzaei S, Norouzi M, Sheybani N and Sadi MSV, 2020. Identification of Gene Modules and Hub Genes Involved in Mastitis Development Using a Systems Biology Approach. Frontiers in Genetics 11:722.
Bliss SP, Navratil AM, Xie J and Roberson MS, 2010. GnRH signaling, the gonadotrope and endocrine control of fertility. Frontiers in Neuroendocrinology 31: 322–340.
Chatterjee SJ, Halaoui R, Deagle RC, Rejon C and McCaffrey L, 2019. Numb regulates cell tension required for mammary duct elongation. Biology Open 8:42341.
Dysin AP, Barkova OY and Pozovnikova MV, 2021. The Role of microRNAs in the Mammary Gland Development, Health, and Function of Cattle, Goats, and Sheep. Noncoding RNA 4:78.
Esmaeili-Fard SM, Gholizadeh M, Hafezian SH and Abdollahi-Arpanahi R, .2021. Genome-wide association study and pathway analysis identify NTRK2 as a novel candidate gene for litter size in sheep. PLoS ONE 16(1): e0244408.
Gao X, Yao X, Li X, Liang Y, Liu Z, Wang Z, Li K, Li Y, Zhang G and Wang F, 2021. Roles of WNT6 in Sheep Endometrial Epithelial Cell Cycle Progression and Uterine Glands Organogenesis. Veterinary Sciences 12:316.
Honarvar M, Sadeghi M, Moradi-Shahrebabak H, Behzadi SH, Mohammadi H. and Lavaf A, 2012. Study of Polymorphisms in the 5´ Flanking Region of the Ovine IGF-I Gene in Zel Sheep. World Applied Sciences Journal 16 (5): 726-728.
Huang S, He Y and Ye S, 2018. Genome-wide association study on chicken carcass traits using sequence data imputed from SNP array. Journal of Applied Genetics 59: 335-344.
Khaltabadi Farahani AH, Mohammadi H and Moradi MH, 2020. Gene set enrichment analysis using genome-wide association study to identify genes and pathways associated with litter size in various sheep breeds. Animal Production 22(3): 325-335.
Kim SC, Jang HC, Lee SD, Jung HJ, Park JC, Lee SH, Kim TH and Choi BH, 2014. Changes in expression of insulin signaling pathway genes by dietary fat source in growing-finishing pigs. Journal of Animal Science and Technology 56:12.
Li Y, Pu L, Shi L, Gao H, Zhang P, Wang L and Zhao F, 2021. Revealing New Candidate Genes for Teat Number Relevant Traits in Duroc Pigs Using Genome-Wide Association Studies. Animals (Basel) 3:806. 
Liu Z, Li H, Zhong Z, Jiang S, 2022. A Whole Genome Sequencing-Based Genome-Wide Association Study Reveals the Potential Associations of Teat Number in Qingping Pigs. Animals (Basel). 12(9): 1057.
Marete A, Lund MS, Boichard D and Ramayo-Caldas Y, 2018. A system-based analysis of the genetic determinism of udder conformation and health phenotypes across three French dairy cattle breeds. PLoS One 7:e0199931.
Marques DBD, Bastiaansen JWM, Broekhuijse MLWJ, Lopes MS, Knol EF, Harlizius B, Guimarães SEF, Silva FF and Lopes PS, 2018. Weighted single-step GWAS and gene network analysis reveal new candidate genes for semen traits in pigs. Genetics Selection Evolution 50(1): 40.
Mohammadi H, Rafat SA, Moradi Shahrbabak H, Shodja J and Moradi MH, 2020. Genome-wide association study and gene ontology for growth and wool characteristics in Zandi sheep. Journal of Livestock Science and Technologies 8(2): 45-55.
Nazar M, Lu X, Abdalla IM, Ullah N, Fan Y, Chen Z, Arbab AAI, Mao Y and Yang Z, 2021. Genome-Wide Association Study Candidate Genes on Mammary System-Related Teat-Shape Conformation Traits in Chinese Holstein Cattle. Genes (Basel). 12:2020.
Nusse R and Clevers H, 2017. Wnt/b-Catenin Signaling, Disease, and Emerging Therapeutic Modalities. Cell 16: 985-999.
Peng WF, Xu SS, Ren X, Lv FH, Xie XL, Zhao YX, Zhang M, Shen ZQ, Ren YL, Gao L, Shen M, Kantanen J and Li MH, 2017. A genome-wide association study reveals candidate genes for the supernumerary nipple phenotype in sheep (Ovis aries). Animal Genetics 5: 570-579.
Peñagaricano F, Weigel KA, Rosa GJ, Khatib H, 2013. Inferring quantitative trait pathways associated with bull fertility from a genome-wide association study. Frontiers in Genetics 3:307-314.
Pértille F, Moreira GC and Zanella R, 2017. Genome-wide association study for performance traits in chickens using genotype by sequencing approach. Scientific Reports 7:41748.
Purcell S, Neale B, Todd-Brown K, Thomas L, Ferreira MAR and Bender D, 2007. PLINK: a toolset for whole-genome association and population-based linkage analysis. The American Journal of Human Genetics 81: 559-575.
Salehian-Dehkordi H, Xu YX, Xu SS, Li X, Luo LY, Liu YJ, Wang DF, Cao YH, Shen M, Gao L, Chen ZH, Glessner JT, Lenstra JA, Esmailizadeh A, Li MH, Lv FH, 2021. Genome-Wide Detection of Copy Number Variations and Their Association with Distinct Phenotypes in the World's Sheep. Frontiers in genetics 12: 670582.
Smołucha G, Gurgul A, Jasielczuk I, Kawęcka A and Miksza-Cybulska A, 2021. A genome-wide association study for prolificacy in three Polish sheep breeds. Journal of Applied Genetics 2: 323-326.
Srikanth K, Lee SH, Chung KY, Park JE, Jang GW, Park MR, Kim NY, Kim TH, Chai HH, Park WC and Lim D. 2020. A Gene-Set Enrichment and Protein-Protein Interaction Network-Based GWAS with Regulatory SNPs Identifies Candidate Genes and Pathways Associated with Carcass Traits in Hanwoo Cattle. Genes (Basel)11(3):316.
Tahir MS, Porto-Neto LR, Gondro C, Shittu OB, Wockner K, Tan AWL, Smith HR, Gouveia GC, Kour J and Fortes MRS, 2021. Meta-Analysis of Heifer Traits Identified Reproductive Pathways in Bos indicus Cattle. Genes (Basel) 5:768.
Wang XC, Maltecca R, Tal-Stein EL and Khatib H, 2008. Association of bovine fibroblast growth factor2 (FGF2) gene with milk fat and productive life: an example of the ability of the candidate pathway strategy to identify quantitative trait genes. Journal of Dairy Science 91: 2475-2480.
Xu SS, Gao L, Xie XL, Ren YL, Shen ZQ, Wang F, Shen M, Eyϸórsdóttir E, Hallsson JH, Kiseleva T, Kantanen J and Li MH, 2018. Genome-Wide Association Analyses Highlight the Potential for Different Genetic Mechanisms for Litter Size Among Sheep Breeds. Frontiers in Genetics 9:118.
Yang B, Jiao B, Ge W, Zhang X, Wang S, Zhao H and Wang X, 2018. Transcriptome sequencing to detect the potential role of long non-coding RNAs in bovine mammary gland during the dry and lactation period. BMC Genomics 19: 1–14.
Zhao Y, Pu Y, Liang B, Bai T, Liu Y, Jiang L and Ma Y, 2022. A study using single-locus and multi-locus genome-wide association study to identify genes associated with teat number in Hu sheep. Animal Genetics 2: 203-211.
Zhou X and Stephens M. 2012. Genome-wide efficient mixed-model analysis for association studies. Nature Genetics 44:821.
Zhuang Z, Ding R, Peng L, Wu J, Ye Y, Zhou S, Wang X, Quan J, Zheng E, Cai G, Huang W, Yang J, Wu Z, 2020. Genome-wide association analyses identify known and novel loci for teat number in Duroc pigs using single-locus and multi-locus models. BMC Genomics 21(1): 344.