نویسنده = ���������� ������������ ��������
تأثیر محدودیّت خوراکی بر وزن بدن و فراسنجه‌های خونی در میش‌های دنبه‌دار غیر آبستن

دوره 31، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-26

10.22034/as.2022.38070.1550

موسی زرین؛ میثم سنگین آبادی؛ ماهرخ نوری؛ امیر احمدپور