تأثیر محدودیّت خوراکی بر وزن بدن و فراسنجه‌های خونی در میش‌های دنبه‌دار غیر آبستن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام و طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده

زمینه مطالعاتی: وجود دنبه در گوسفندان این امکان را به آن‌ها می‌دهد که در زمان فراوانی علوفه، انرژی مازاد را به‌صورت چربی در دنبه ذخیره نمایند و هنگام کاهش دسترسی به خوراک با فراخوانی آن، نیازهای متابولیکی را تأمین نمایند. هدف: این مطالعه به‎منظور تعیین نقش فیزیولوژیک ذخایر چربی در مواجهه با محدودیّت خوراکی از طریق بررسی تغییرات فراسنجه‌های خونی در میش‌های غیرآبستن دنبه‌دار انجام شد. روش کار: تعداد 10 راًس میش غیرآبستن با میانگین سن سه تا چهار سال و وزن 60/3±2/49 کیلوگرم انتخاب و به دو گروه شاهد و محدودیّت خوراکی اختصاص یافتند. میش‌ها در جایگاه‌های انفرادی نگهداری و با جیره‌های ترازیده تغذیه شدند. میش‌های گروه محدودیّت در هفته اول آزمایش دسترسی آزاد به خوراک داشتند، سپس سه هفته محدودیّت 50، 65 و 80 درصد جیره گروه شاهد را تجربه نمودند و هفته آخر دسترسی آزاد به خوراک داشتند. خون‌گیری و وزن‌کشی در انتهای هر هفته انجام گرفت. مقادیر فراسنجه‎های خونی، با استفاده از کیت‎های تجاری سنجیده شد. ارزیابی آماری با استفاده از رویه Mixed نرم‌افزار SAS انجام شد. نتایج: نتایج نشان دادند که هفته‌های محدودیّت خوراکی بر میانگین وزن زنده دام‌ها تأثیر معنی‌دار داشتند (01/0P<). گلوکز، NEFAو BHBA در گروه محدودیّت نسبت به گروه شاهد تمایل به افزایش نشان دادند (07/0=P و05/0=P). مقدار کراتینین تحت تأثیر محدودیت قرار نگرفت ولی در هفته دوّم آزمایش در گروه محدودیت تغییراتی داشت (01/0P<). تأثیر محدودیّت خوراکی بر محتوای پلاسمایی اوره، تری‌گلیسرید، کلسترول HDL، VLDL و آنزیم‌های LDH، GOT و GPT معنی‌دار نبود. اعمال محدودیت 80 درصدی سبب کاهش معنی‌دار LDL در گروه محدودیّت شد (05/0P<). نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به عدم تأثیرپذیری بسیاری از فراسنجه‎های خونی چنین استنباط می‎شود که وجود دنبه در نژادهای بومی، خصوصاً در شرایط عشایری که دام‎ها معمولاً با محدودیّت دسترسی به خوراک مواجه هستند، می‌تواند منبعی جهت تأمین نیازهای متابولیکی و تولید شیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of feed restriction on body weight and blood metabolites in non pregnant fat-tailed ewes

نویسندگان [English]

  • Mousa Zarrin 1
  • Meysam Sanginabadi 2
  • Mahrokh Nouri 2
  • Amir Ahmadpour 3
1 Assistanse of Dep. of Animal Science, Agriculture Faculty, Yasouj University
2 Graduate student of animal and poultry physiology. Dep of Animal Science, Agriculture Faculty, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Department of Biological Engineering, Assistant prof. Dep of Animal Science, Agriculture Faculty, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Background: Livestock systems in developing countries located in tropical and sub-tropical regions are heavily dependent on the natural resources (i.e. pastures). In these countries, decreased pasture availability and quality during the dry season has important consequences on performance and health of dairy ruminants. In these conditions, energy intake does not meet energy requirements for body maintenance, fetal growth and milk production, which results in negative energy balance, and high adipose tissue mobilization. If adaptation to NEB fails, the risk of metabolic disorders increased considerably, affecting not only animal performance, but also animal health and welfare. Fat-tailed sheep, such as the Lori-Bakhtiari and Turkey-Qashqai breeds, are raised in semi-arid regions of Eastern and Southern Africa, Central Asia, as well as numerous countries in the Middle-East. The common characteristic of all fat-tailed sheep is the deposition of a substantial amount of fat in the tail. Fat-tailed sheep are known for being highly resilient to harsh environmental conditions such as those related to the dry season such as water scarcity and low quality pastures and feedstuffs. According to the literature, fat depots are differently regulated in fat-tailed sheep compared to other sheep breeds during periods of feed scarcity. However, most of these studies have been performed in sheep breeds used for meat production.
Material and Methods: The present study was carried out in the experimental farm of Yasouj University (Naregah, Yasouj, Iran). All animal procedures followed the ethical law on Animal Protection and were approved by the Committee of Animal Experiments (Yasouj University, Iran). All ewes used in this study were visually healthy and had no signs of diarrhea. The present study was carried out to investigate the consequences of a reduced energy intake on the body weight and blood metabolites of non-pregnant fat-tailed ewes. In this experiment, 10 non-pregnant fat-tailed ewes (Lori-Bakhtiari and Turkey-Qashqai) with average age 3.6 ± 0.3 y and BW 49.2 ±3 3.60 kg were used. During the trial, all animals were kept in individual pens (1.2 × 1.0 m) located in a closed barn. Each pen was equipped with a separate drink and feed container. Two weeks before the start of the experiment all animals were fed with a total mixed ration (TMR) diet formulated to fulfill 100% of the energy requirements recommended by the NRC (2007). Then, animals were randomly allotted into one of the two experimental groups, including the Control (Control; n= 5) and the Feed Restriction (Restriction; n=5) groups. From wk 1 to wk 5 (end of the experiment), ewes of the Control group access to the diet adlibitum. The feed restriction group was feed with a diet equivalent to the 100%, 50%, 65%, 80%, and 100% of the energy content of the dry diet on wk1, wk2, wk3, wk4 and wk5, respectively. During the entire experimental period, total mixed ration (TMR) was provided to the animals twice a day (0800 and 1700). In addition, animals had free access to drinking water and mineral blocks throughout the entire experimental period. The individual feed intake was recorded daily by weighing the offered TMR and the ort in the next morning before feeding. The ewes were weighed weekly on the last day of each experimental week. During the entire experimental period, blood samples were collected weekly from the jugular vein using heparinized vacuum tubes (6 mL) at 0730 (before feeding). All blood samples were kept in wet ice and then centrifuged at 3,500 × g for 15 min. The plasma was then aliquoted (1.5 mL) and stored at -20°C. The plasma concentration of glucose, urea, creatinine, triglyceride, cholesterol, albumin, low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), high density lipoprotein–cholesterol (HDL-C), as well as the plasma activity of lactate dehydrogenase (LDH), glutamate pyruvate transaminase (GPT), and glutamic oxaloacetic transaminase (GOT) were determined using commercial kits (Pars Azmoun, Karaj, Iran), and NEFA and BHBA were measured by a RANDOX (Randox LTD, UK) commercial kit, and an automated analyzer (Mindray, B850, China), following manufacture’s instructions. The concentration of very-low-density lipoprotein (VLDL) was determined using the following equation: VLDL (mg/dl) = TG × 0.20.
The data was tested for normal distribution using the UNIVARIATE procedure of SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2002-2008, Release 9.2). The data was evaluated using the MIXED procedure of SAS. The model included treatment (Control and feed restriction), time (from wk 1 to wk 5), and the interaction (treatment × time) as fixed effects. The individual ewe was set as a repeated subject. Concentrations of metabolites were considered dependent variables. Significant differences were considered significant if P<0.05, and a tendency if 0.05
 
Results and discussion: Obtained results showed that feed restriction reduced dry matter intake in the restriction group (P<0.001). different feed restriction percentage affected BW (P<0.01), and the lowest was related to the wk 2 in the restriction group (P<0.05). Among blood metabolites, plasma glucose, NEFA, and BHBA concentration tended to increase in the Restriction group (P= 0.07). Although plasma creatinine concentration was not affected by feed treatment, the sampling times affected of its concentration in the Restriction group (P<0.05). The other plasma metabolites measured were not affected by the feed restriction and sampling times except the LDL concentration at wk 4 in the Restriction group (P<0.05).
Conclusion: In conclusion, feed scarcity in tropical regions could affect on body weight in the non-pregnant ewes. With not changed the most of blood metabolites in the fat-tailed ewes, it could be speculating that, fat-tailed could also be considered as an energy source in these type of breeds, specially during the pregnancy and feed scarcity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolism
  • Energy
  • Feed restriction
  • Glucose
  • Sheep
Ajayi OB and Odutuga A, 2004. Effect of low‐zinc status and essential fatty acids deficiency on the activities of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase in liver and serum of albino rats. Food/Nahrung 48(2): 88-90.
Atti N and Bocquier F, 1999. Adaptation des brebis Barbarine à l'alternance sous-nutrition-réalimentation: effets sur les tissus adipeux. In Annales de zootechnie (Vol. 48, No. 3, pp. 189-198).
Atti N, Bocquier F and Khaldi G, 2004. Performance of the fat‐tailed Barbarine sheep in its environment: Adaptive capacity to alternation of underfeeding and re‐feeding periods. A Review. Animal Research 53: 165–176.
Ball DM, Collins M, Lacefield GD, Martin NP, Mertens DA, Olson KE, Putnam DH, Undersander DJ and Wolf MW, 2001. Understanding forage quality. American Farm Bureau Federation Publication, 1(01).
Banchero GE, Clariget RP, Bencini R, Lindsay DR, Milton JT and Martin GB, 2006. Endocrine and metabolic factors involved in the effect of nutrition on the production of colostrum in female sheep. Reproduction nutrition development 46(4): 447-460.
Bergman EN, 1971. Hyperketonemia-ketogenesis and ketone body metabolism. Journal of dairy science 54(6): 936-948.
Blanc F, Bocquier F, Agabriel J, D'hour P and Chilliard Y, 2006. Adaptive abilities of the females and sustainability of ruminant livestock systems. A review. Animal Research 55(6): 489-510.
Butler-Hogg BW and Johnsson ID, 1986. Fat partitioning and tissue distribution in crossbred ewes following different growth paths. Animal Science 42(1): 65-72.
Caldeira RM, Belo AT, Santos CC, Vazques MI and Portugal AV, 2007. The effect of long-term feed restriction and over-nutrition on body condition score, blood metabolites and hormonal profiles in ewes. Small Ruminant Research 68(3): 242-255.
Catunda AGV, Lima ICS, Bandeira GC, Gadelha CRF, Pereira ES, Salmito-Vanderley CSB and Campos CAN, 2013. Blood leptin, insulin and glucose concentrations in hair sheep raised in a tropical climate. Small ruminant research 114(2-3): 272-279.
Chilliard Y, Ferlay A, Faulconnier Y, Bonnet M, Rouel J and Bocquier F, 2000. Adipose tissue metabolism and its role in adaptations to undernutrition in ruminants. Proceedings of the Nutrition Society 59(1): 127-134.
Ding LM, Chen JQ, Degen AA, Qiu Q, Liu PP, Dong QM and Liu SJ, 2016. Growth performance and hormonal status during feed restriction and compensatory growth of Small-Tail Han sheep in China. Small Ruminant Research 144: 191-196.
Durak MH and Altiner A, 2007. Effect of Energy Deficiency during Late Pregnancy in Chios Ewes on Free Fatty Acids, β-Hydroxybutyrate and Urea Metabolites. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 30(5): 497-502.
Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS, 1972. Estimation of the Concentration of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Plasma, Without Use of the Preparative Ultracentrifuge. Clinical Chemistry 18: 499–502.
Fröhli DM and Blum JW, 1988. Nonesterified fatty acids and glucose in lactating dairy cows: diurnal variations and changes in responsiveness during fasting to epinephrine and effects of beta-adrenergic blockade. Journal of dairy science 71(5): 1170-1177.
Gross J, van Dorland HA, Bruckmaier RM and Schwarz FJ, 2011. Performance and metabolic profile of dairy cows during a lactational and deliberately induced negative energy balance with subsequent realimentation. Journal of dairy science 94(4): 1820-1830.
Grummer RR, 1995. Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairy cow. Journal of Animal Science v.73, n.9, p.2820-2833.
Hefnawy AE, Youssef S and Shousha S, 2010. Some immunohormonal changes in experimentally pregnant toxemic goats. Veterinary Medicine International 5:1-5.
Herdt TH, 2000. Variability characteristics and test selection in herdlevel nutritional and metabolic profile testing. Veterinary Clinics: Food Animal Practice 16(2): 387-403.
Ingvartsen KL, 2006. Feeding-and management-related diseases in the transition cow: Physiological adaptations around calving and strategies to reduce feeding-related diseases. Animal Feed Science and Technology 126(3-4): 175-213.
Jacob N and Vadodaria VP, 2001. Levels of glucose and cortisol in blood of Patanwadi ewes around parturition. Indian Veterinary Journal 78(10): 890-892.
Kamalzadeh A, Van Bruchem J, Koops WJ, Tamminga S and Zwart D, 1997. Feed quality restriction and compensatory growth in growing sheep: feed intake, digestion, nitrogen balance and modelling changes in feed efficiency. Livestock Production Science 52(3): 209-217.
Kaneko JJ, Harvey JW and Bruss ML, 2008. Clinical biochemistry of domestic animals. Academic Press, USA. 6th edition, chapters 3-4 & appendices no. VIII.
Kida K, 2002. The metabolic profile test: its practicability in assessing feeding management and periparturient diseases in high yielding commercial dairy herds. Journal of veterinary medical science 64(7): 557-563.
Kleist B, Wahrburg U, Stehle P, Schomaker R, Greiwing A, Stoffel-Wagner B and Egert S, 2017. Moderate walking enhances the effects of an energy-restricted diet on fat mass loss and serum insulin in overweight and obese adults in a 12-week randomized controlled trial. The Journal of nutrition 147(10): 1875-1884.
Lawrence TLJ and Fowler VR, 2002. Hormonal influences on growth. In: Lawrence, T.L.J., Fowler, V.R. (Eds.), Growth of Farm Animals. CABI Publishing, London pp. 120–143.
Le Blanc S, 2006. Monitoring programs for transition dairy cows. In Proceedings: 26th world biuatrics congress. Nice, France. 460-472.
Low SG and Andrews CL, 1987. A service for estimating the nutritive value of forage. Departmen of Agriculture, Nutrition and Feed Evaluation Unit, Glen field. NSW, 2167, Pp.423-425.
McKiernan F, Houchins JA and Mattes RD, 2008. Relationships between human thirsts, hunger, drinking, and feeding. Physiology & behavior 94(5): 700-708.
Meyer JH and Clawson WJ, 1964. Undernutrition and subsequent realimentation in rats and sheep. Journal of animal science 23(1): 214-224.
Moallem U, Rozov A, Gootwine E and Honig H, 2012. Plasma concentrations of key metabolites and insulin in late-pregnant ewes carrying 1 to 5 fetuses. Journal of Animal Science 90(1): 318-324.
Mohammadi V, Anassori E and Jafari S, 2016. Measure of energy related biochemical metabolites changes during peri-partum period in Makouei breed sheep. In Veterinary Research Forum 7(1): 35-39.
Mozaffari AA, Derakhshanfar A and Amoli JS, 2009. Industrial copper intoxication of Iranian fat-tailed sheep in Kerman province, Iran” Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 33(2): 113-119.
Oltner R and Wiktorsson H, 1983. Urea concentrations in milk and blood as influenced by feeding varying amounts of protein and energy to dairy cows. Livestock Production Science 10(5): 457-467.
Payne JM and Payne S, 1987. The Metabolic Profile Test. Oxford University Press, Oxford, 179 pp.
Pereira ES, Campos ACN, Castelo-Branco KF, Bezerra LR, Gadelha CRF, Silva LP and Oliveira RL, 2018. Impact of feed restriction, sexual class and age on the growth, blood metabolites and endocrine responses of hair lambs in a tropical climate. Small Ruminant Research 158: 9-14.
Ramin AG, Asri-Rezaie S and Macali SA, 2007. Evaluation on serum glucose, BHB, urea and cortisol in pregnant ewes. Folia Veterinaria 51: 9-13.
Ramin AG, Asri-Rezaie S. and Majdani R, 2005. Correlations among serum glucose, beta-hydroxybutyrate and urea concentrations in non-pregnant ewes. Small Ruminant Research 57(2-3): 265-269.
Stoddart LA, Smith AD and Box TW, 1975. Range Management. (Ed. 3), MCGraw Hill Book Company, USA. 532 Pp.
Sutiakova I, Sutiak V, Krajnicakova M and Bekeová E, 2004. Alterations of LDH and its isoenzyme activity in blood plasma of ewe lambs after exposure to chlorine in drinking water. Bulltin-vetrinary institute in pulawy 48(1): 81-84.
Tabatabaei S, 2012. Gestational variations in the biochemical composition of the fetal fluids and maternal blood serum in goat. Comparative Clinical Pathology 21(6): 1305-1312.
Taghipour B, Seifi HA, Mohri M, Farzaneh N and Naserian AA, 2010. Variations of energy related biochemical metabolites during periparturition period in fat-tailed baloochi breed sheep. Iranian Journal Of Veterinary Science And Technology 2(2): 85- 92.
van Dorland HA, Richter S, Morel I, Doherr MG, Castro N and Bruckmaier RM, 2009. Variation in hepatic regulation of metabolism during the dry period and in early lactation in dairy cows. Journal of Dairy Science 92(5): 1924-1940.
Van Saun RJ, 2000. Pregnancy toxemia in a flock of sheep. Journal of the American Veterinary Medical Association 217(10): 1536-1539.
Watson TDG, Burns L, Packard CJ and Shepherd J, 1993. Effects of pregnancy and lactation on plasma lipid and lipoprotein concentrations, lipoprotein composition and post-heparin lipase activities in Shetland pony mares. Journal of Reproduction and Fertility 97(2): 563-568.
Xue YF, Guo CZ, Hu F, Sun DM, Liu JH and Mao SY, 2019. Molecular mechanisms of lipid metabolism disorder in livers of ewes with pregnancy toxemia. Animal 13(5): 992-999.
Zakariapour Bahnamiri H, Ganjkhanlou M, Zali A, Sadeghi M and Moradi Shahrbabak H, 2018. Association between plasma metabolites and insulin sensitivity indexes in fat-tailed and thin-tailed lambs during negative and positive energy balances. Iranian Journal of Veterinary Medicine 12: 259-271.
Zarrin M, De Matteis L, Vernay MCMB, Wellnitz O, van Dorland HA and Bruckmaier RM, 2013. Long-term elevation of β-hydroxybutyrate in dairy cows through infusion: Effects on feed intake, milk production, and metabolism. Journal of dairy science 96(5): 2960-2972.
Zarrin M, Wellnitz O and Bruckmaier RM, 2015. Conjoint regulation of glucagon concentrations via plasma insulin and glucose in dairy cows. Domestic animal endocrinology 51: 74-77.
Zarrin M, Wellnitz O, van Dorland HA, Gross JJ and Bruckmaier RM, 2014. Hyperketonemia during lipopolysaccharide-induced mastitis affects systemic and local intramammary metabolism in dairy cows. Journal of Dairy Science 97(6): 3531-3541.