کلیدواژه‌ها = بره پرواری
اثر منبع کربوهیدرات و دانه کانولای غنی از اولئیک اسید بر عملکرد، الگوی اسیدهای چرب و خصوصیات کیفی گوشت بره‌‌های پرواری

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-19

صادق اسدالهی؛ محسن ساری؛ نعیم عرفانی مجد؛ مرتضی چاجی؛ مرتضی مموئی


اثر استفاده از سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره بر خصوصیات لاشه، ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های گوشت بره‌های پرواری

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 131-146

علیرضا کرمپور؛ فرخ کفیل‌زاده؛ رضا ناصری ‌هرسینی؛ وریا ناصری؛ شهاب پاینده