کلیدواژه‌ها = پروار
مقایسه اقتصادی روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره های نر افشاری

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 137-151

سید سعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ محمد حسین نعمتی؛ بیتا ناصری؛ معصومه حسینی