مقایسه اقتصادی روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره های نر افشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

5 گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده

زمینه مطالعاتی: پرواربندان بره به‌علت عدم اطلاع از روش مناسب پروار، سود کمتری دریافت می‌کنند همان طور که در پرورش جوجه های گوشتی مرسوم است جیره پیش دان حاوی پروتئین وانرژی زیاد به جوجه های تازه تفریخ شده اختصاص می‌یابد و هرساله از تعداد فاصله بین روز تفریخ و کشتار کاسته می‌شود، لذا همین روش می‌تواند در بره های تازه متولد شده با دریافت خوراک خزشی مورد آزمون قرارگیرد. هدف: انتخاب روش مناسب پروار و رساندن بره‌ها به وزن کشتار در حداقل زمان ممکن، کاهش هزینه پرورش دام و خروج دام اضافی از مرتع بود. روشکار: 51 راس بره نر افشاری از بدو تولد در قالب طرح کاملا تصادفی نا متعادل به 4 تیمار شامل تیمار اول: شیرمادر+ یونجه+ مرتع (شاهد مرسوم بدون پروار بصورت پرورش نیمه متمرکز یا CONT-UF)، تیمار دوم: شیر مادر+ یونجه+ مرتع سپس دریافت جیره پرواری (شاهد مرسوم پرواربندی شده بصورت پرورش نیمه متمرکز یا CONT-F)، تیمار سوم: شیر مادر+ تغذیه خزشی (حاوی پروتئین قابل‌متابولیسم زیاد بصورت پرورش متمرکز یا HMP) و تیمار چهارم: شیر مادر+ تغذیه خزشی (حاوی پروتئین قابل‌متابولیسم کم اما دارای لیزین و متیونین محافظت شده شکمبه ای بصورت پرورش متمرکز یا LMP+LMRP) اختصاص یافتند. نتایج: اثر تغذیه خزشی بر افزایش وزن روزانه بره‌ها معنی دار بود (0001/0=P). مقدار ماده خشک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی معنی‌دار و بیشترین آن مربوط به تیمار CONT-F بود (0001/0=P). ضریب تبدیل غذایی در تیمار های شاهد به‌طور معنی‌دار افزایش و بیش ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار CONT-F بود(0001/0=P). بازده لاشه در تیمار CONT-UF کاهش معنی دار یافت(0001/0=P). بیشترین سود در تیمار LMP+LMRP وجود داشت و زیان در تیمار CONT-F مشاهده شد (0001/0=P). نتیجه گیری نهایی: بر اساس محاسبات اقتصادی، تیمار LMP+LMRP روش بهتری برای پروار بندی بره تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic comparison of conventional feedlot method with creep feeding in Afshari male lambs

نویسندگان [English]

  • SS Mousavi 1
  • H Amanlou 2
  • A Nikkhah 2
  • AM Tehrani 3
  • HR Mirzaei Alamouti 2
  • MH Nemati 1
  • B Naseri 4
  • M Hoseini 5
چکیده [English]

Introduction: Lamb fatteners receive less benefit due to unawareness regarding the suitable methods of fattenering. As it is conventional in broiler breeding, the diet of pre-starter contains high levels of protein and energy, which is specified to freshly hatched chicks and it decreases the number of days between hatching and slaughter day every year. Therefore, the same method can be tested in newborn lambs, meaning that the lamb receives the whole mother's milk and the initial diet, which is referred to creep feeds. The creep feed contains at least 15 percent crude protein and breeding lambs immediately after birth, with receiving a diet either rich in metabolizable protein or low metabolizable protein with a lysine amino acid and a rumen-protected methionine. This may be substituted with the conventional method of feeding lamb via whole mother's milk, alfalfa and Rangeland forage and then, fed in an intensive system under Iranian conditions. The present research was designed and conducted to economically compare the conventional method with creep feeding method in Afshari lambs, and to investigate the possibility of shortening the time from birth to slaughter. Production of meat with high quality and quantity without increasing the number of livestock and gaining an appropriate profit in the short term is one of the main goals of the fattening industry. The cost of livestock feeds supply is about 65-70% of the costs of raising and maintaining. If these costs are reduced in a period of fattening, in addition to producing meat with a good quantity and quality, more income will be also earned by the livestock owner (Farzad 1996; Talebi and Edriss 1999; Mousavi et al. 2005, 2011). Improving human living standards, reducing physical activity and changing food habits have led to a reduction in tail fat consumption and a rise in demand for meat. Also, if low-fat and low-fat sheep are produced, improving the nutritional efficiency will increase the economic efficiency of fattening units (Talebi 1998), so that the livestock fed in the lower ages will have better food efficiency (Hasanpour 1965; Mousavi et al. 2005, 2011). Choosing the appropriate fattening method will reduce the starting age, longevity and cost of rearing lamb and leaving livestock out of the pasture, which will lead to a rapid return of payments and improvement of investment in the sheep industry, reduced overgrazing and preventing soil erosion and flood damage. Due to the advancement of ruminant nutrition science in recent years, it is possible to start fattenning at a young age. Then, the use of creeping rations is associated with a change in the composition of the diet, especially metabolizable protein; as a result, growth, daily weight gain, and feed efficiency are increased and carcass compositions may have more meat. The goal of this study was to select an appropriate Fattening system that would provide greater economic returns through a higher percentage of meat, less feed, and reduced lamb's longevity. Choosing the appropriate procedure of feedlot and deliver the lambs to slaughter weight in the possible shortest time reduces the cost of livestock and There was an additional livestock departure from the pasture.
Material and methods: 51 male lambs of Afshari were used in an unbalanced completely randomized design with 4 treatments included: treatment 1: Milk + alfalfa + pasture (conventional control without fattening as semi-intensive farming or CONT-UF ), treatment 2: Milk + alfalfa + pasture then get a fattening diet ( conventional control with fattening as semi-intensive farming or CONT-F ), treatment 3: milk + creep feeding ( included high protein metabolism as intensive farming or HMP), and treatment 4: milk + creep feeding (including low protein metabolism with lysine and  methionine rumen protected as intensive farming or LMP +LMRP).
Results and discussion: The effect of creep feeding on average daily gain of lambs was significant (p=0.0001), (Table 2) Which was consistent with the results of others (Karim et al. 2001; Moriel and Arthington 2013; Yiakoulaki et al. 2007; Lardy and Maddock 2007). The reason for the increase in daily weight gain at an early age is due to the higher growth rate of the animal early in life, which is justified by growth curves that are consistent with the goal of experimenting with early onset of slaughter and slaughter at an early age. The low daily gain was due to the non-fattening control treatment, but it was fattened in the control treatment because fattening started at 5 months of age and the daily gain was lower at high ages. Reduced protein intake and amino acids intake and no effect on body weight changes were observed in creep diets, whereas in Abdelrahman and Hunaiti (2007), Purchas et al (1998) and Yousefian et al (2013) studies, weight gain was observed but in the experiment, Heydari et al (2014) reduced yield. Dry matter intake among the treatments was statistically significant and the highest rate was found in the fattening control (p=0.0001), (Table 2) Which is consistent with the results of other researchers (Eilami 1995; Eilami 2005; Kianzad 1993). The amount of dry matter consumed depends on the body weight of the animal as the age of the animal increases and consequently body weight increases feed intake in this experiment as slaughter age varies so the amount of consumption depends on the life of the animal and in creep treatments due to nutrient availability. As well as increased feed efficiency at an early age, the amount of dry matter consumed was low, whereas this was not the case for the control treatments because the dry matter consumed before the beginning of the feed was used to maintain low weight gain. FCR in the fattening and non-fattening controls increased significantly and recorded the highest amount in the fattened control (p=0.0001), (Table 2) This is in agreement with the results of other researchers (Eilami 1995; Eilami 2005; Kianzad 1993). The conversion factor is a function of the amount of feed consumed to increase body weight, which is an increase in the feed conversion ratio with increasing age of the animal due to the type of animal body stored so that as the age of the animal increases, the amount of fat stored in the protein increases and the cost of increasing each gram of fat tissue increases. Compared to the cost of increasing every gram of muscle tissue, this increases the conversion factor. Carcass effiency was reduced significantly in the non-fattening control (p=0.0001), (Table 3) While in the creep treatments, even at a young age, carcass yield had a higher number, indicating greater growth of organs, but no significant difference was observed between creep and fattening treatments. The greatest benefit was observed in LMP + LMRP treatment and loss was observed in CONT-F treatment (P = 0.0001), (Table 4) Since the fattened control treatment had a life span of 260 days and the other treatments reached the kill weight in the shortest time.
Conclusion: Baesd on the economic calculations, LMP+LMRP treatment was determined as a better method for finishing lambs.

Abdelrahman MM and Hunaiti DA, 2007. The effect of dietary yeast and protected methionine on performance and trace minerals status of growing Awassi lambs. Journal of Livestock Science 115: 235-241.
Ali CS, Din I, Sharif M, Nisa M, Javaid A, Hashmi N and Sarwar M, 2009. Supplementation of ruminally protected proteins and amino acids: feed consumption, digestion and performance of cattle and sheep. Internatinal Journal of Agriculture Biology 11: 477-482.
AOAC, 1990. Official methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists Edited by Kenneth Helrich 15th edition USA.
Bhatt RS, Tripathi MK, Vema DL, and Karim SA, 2008. Effect of different feeding regimes on pre-weaning growth, rumen fermentation and its influence on post-weaning performance of lambs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition Black well Verlg GmbH.
Broderick GA, 2006. Nutritional strategies to reduce crude protein in dairy diets. 21st Annual Southwest Nutrition and Management Conference February 23-24.
Brosnan JT and Brosnan ME, 2006. The Sulfur-Containing Amino Acids: An Overview. The Journal of Nutrition 136: 1636S-1640S.
Carrasco S, Ripoll G, Panea B, Álvarez-Rodríguez J and Joy M, 2009. Carcass tissue composition in light lambs: Influence of feeding system and prediction equations. Livestock Science Volume 126 Issues 1–3 December 2009 Pp 112-121.
DePeters EJ and Cant JP, 1992. Nutritional factors influencing the nitrogen composition of bovine milk: A review. Journal of Dairy Science 75: 2043-2070.
Eilami B, 2005. Effects of age and sex on the fattening traits and characteristics of carcasses Torky Ghashghaii lambs Fars. Proceedings of the second research seminar in the country's sheep and goat. Animal Science Research Institute. (In Persian).
Eilami B, 1995. Identification of Torky Ghashghaii sheep in Fars province. Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources Shiraz Iran. (In Persian).
Farzad AR, 1996. The effect of live weight on the quality of carcasses of Baluchi male lambs. Proceedings of the first Sheep and Goat Research Seminar. National Animal Science Research Institute. Page 44-53. (In Persian).
Fenderson CL and Bergen WG, 1975. An assessment of essential amino acid. Journal of Animal Science pp: 12.
Freking BA, Keele JW, Nielsen MK and Leymaster KA, 1998. Evaluation of the ovine icallipygeilocus.II .Genotypic effects on growth,slaughter,and carcass traits.Journal of Animal Science 76(10)2549-  2559, 20 ref.
Graulet B, Richard C and Robert JC, 2005. Methionine Availability in Plasma of Dairy Cows 230 Supplemented with Methionine Hydroxy Analog Isopropyl Ester.  Journal of Dairy Science 88: 3640-3649.
Hasanpour, 1965. A study on fattening and comparing three types of diets with two Baluchi and Ramboyah sheep breeds. Thesis Department of Veterinary Medicine, University of Tehran. (In Persian).
Heydari L, Frozmand M, Bahrain Behzadi M, Naghiha R and Ghasemi H, 2014. Effect of Nutrition Supplemented Protein Protein of Soybean and Methionine Protected on the Digestibility of Nutrition in Lambs of Beanie Breeds. Proceedings of the 6th Iranian Congress of Animal Sciences. Tabriz University. (In Persian).
Karami M, 1999. Effect of Infant Period on Growth and Carcass Characteristics of Lori Bakhtiari Lambs. Abstract The results of the completed research projects of the Ministry of Jihad-e-Sazandegi Department of Education and Research. (In Persian).
Karim SA, Santra A and Sharma VK, 2001. Pre-weaning growth response of lambs fed creep mixtures with varying levels of energy and protein. Small Ruminant Research Volume 39 Issue 2 February 2001 Pp. 137-144.
Kazemi F, Ghoorchi T, Dastar B and Eshraghi F, 2018. Effects of replacing barley with different processed corn on performance, carcass quality, rumen parameters and profitability of Afshar feedlot lambs. Journal of Animal Science Researches (Agricultural Science) 28 (1): 159-180 (In Persian).
Kianzad MR, 1993. The effect of age and sex on growth and characteristics of carcasses of fattening lambs. Master thesis for livestock breeding. College of Agriculture, University of Tehran. (In Persian).
Koenig KM, Rode LM, Knight CD and Vasquez-anon M, 2002. Rumen degradation and availability of various amounts of liquid methionine hydroxyl analog in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 85: 930-938.
Lardy GP and Maddock TD, 2007. Creep Feeding Nursing Beef Calves. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice Volume 23 Issue 1 March 2007 Pp. 21-28.
Lonkar PS, Sankhyan SK, Shinde AK, Karim SA and Patnayak BC, 1995. Carcass trait of lamb and kids maintained under silvipastoral system of grazing managment. National symposium on production and marketing of goat meat p.7.India.
Makinde MO, Umapathy E, Akingbemi BT, Mandisodza KT and Skadhauge E, 1997. Differential Response of Legumes and Creep Feeding on Gut Morphology and Faecal Composition in Weanling Pigs.Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology Volume 118 Issue 2 October 1997  Pp.349-354.
Moriel P and Arthington JD, 2013. Effects of molasses-based creep-feeding supplementation on growth performance of pre- and post-weaned beef calves. Livestock Science Volume 151 Issues 2–3 February 2013 Pp. 171-178.
Mousavi SS, Amanlou H, Saeid Mohammadi H, Muslemion MT, Nemati MH and Mohammadinejad H, 2011. Determination of optimum age for starting feedlot and its’ effects on carcass characteristics of Afshari male lambs. Zanjan Province Agricultural and Natural Resources Research Center. Pp. 31-32. (In Persian).
Mousavi SS, Monem M, Amanlou H, Abbasi M and Mohammadinejad H. 2005. Effect of feedlot length on the carcass traits of male Afshari lambs. Agricultural and Natural Resources Research Center of Zanjan Province. Pp. 33-34. (In Persian).
National Research Council, 2007. Nutritional requirements of sheep.7th rev.ed.Natl. Acad Sci, Washington DC.
Nik khah A and Amanlou H, 2011. Principles of nutrition and animal feed (translation). Zanjan University Press. Fourth edition. Page 601. (In Persian).
Piepenbrink MS, Overton TR and Clark JH, 1996. Response of cows fed a low crude protein diet to ruminally protected methionine and lysine. Journal of Dairy Science 79: 1638-1646.
Powell, J. M., Broderick, G. A. and Misselbrook, T. H. 2008. Seasonal diet affects ammonia emissions from tie-stall dairy barns. Journal of Dairy Science. 91: 857-869.
Purchas, B. J., Waghorn, G. C. and Wickham G. A. 1998. Effect of pasture supplemented with methionine on wool growth and selected growth parameters. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, Volume 58, pp 189-191.
Ricer O, Gueney O and Pekel F, 1995. Effect of slaughter weight on carcass characteristics of awassi male lambs. Journal of Applied Animal Research; 8(1)85-90, 8ref.
Richardson, C. R., and Hatfield, E. E. 1978. The limiting amino acids in growing cattle. Journal of Dairy Science. 46: 740–745.
Santra A and Karim SA, 1999. Effect of protein levels in creep mixture on nutrient utilization and growth performance of pre-weaner lambs. Small Ruminant Research, Volume 33, Issue 2, July 1999, Pp. 131-136
SAS, 1996. User’s Guide: Statistics, version 6 edition, SAS Inst, Inc, Cary, NC.
Schwab, C. G. Boucher, S. E. and Sloan, B. K. 2007. Metabolizable protein and amino acid nutrition of the cow. Proceedings of the Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturers, Pages 121-138.
Schwab, C. G. and Ordway, R. S. 2003. Methionine supplementation options. Department of animal and nutritional science. University of New Hampshire.
Schwab, C. G., Bozak, C. K., Whitehouse, N. L. and Messbah, M. M. A. 1992. Amino acid limitation and How to duodenum at four stages of lactation. 1. Sequences of lysine and methionine limitation. Journal of Dairy Science. 75: 3486-3502.
Talebi, M. and Edriss MA, 1999. Effect of Culling on Growth and Characteristics of Carcasses of Lori Bakhtiari Lambs. Proceedings of the second research seminar on livestock and poultry nutrition in the country. National Animal Science Research Institute. Page 231-237. (In Persian).
Talebi M. A, 1998. Effect of Fattening and docking on the Growth and Carcass Characteristic of Lori Bakhtiari Lambs. Natural Resources and Animal Sciences Research Center of Chaharmahal Bakhtiari province. (In Persian).
Tiwari SR, Ahmed N and Sahin KL, 1973. Meat characteristics of malpura lambs weaned at two ages. Indian veterinary journal 50(10)1014-1019,11ref.
Tzalis K, Stanogias G and stefos K,1994. Effect of live weight at slaughter and of sex of lambs of the serves breed on growth rate and on carcass characteristics and composition. Epitheorese Zootechnikes Epistemes No.2065-80,30ref.
Valizadeh R, 2011. Breeding sheep and goats. Ferdowsi University Press, Mashhad. Page 159-160. (In Persian).
Weekes TL, Luimes PH and Cant JP, 2006. Responses to amino acid imbalances and deficiencies in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 89: 2177-2187.
Yiakoulaki MD, Goetsch AL, Detweiler G and Sahlu T, 2007. Effects of stocking rate and creep grazing on performance by Spanish and Boer × Spanish does with crossbred Boer kids. Small Ruminant Research Volume 71 Issues 1–3 August 2007 Pp 234-242.
Yousefian S, Yansari AT And Pierre Sarai ZU, 2013. Nutritional effects of micronized soybean meal and comparison with methionine-protected supplementation on the performance of mixed lambs. Iranian Journal of Peoples Animal Science Vol 5 No 2 Summer 2013. (In Persian).