کلیدواژه‌ها = میکروسکوپ الکترونی
تاثیر فرآوری حرارتی بر گوارش‌پذیری و ساختار میکروسکوپی دانه سورگوم

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-15

10.22034/as.2020.10999

لیلا الله قلی؛ اکبر تقی‌زاده؛ علی حسین‌خانی؛ حمید پایا؛ یوسف مهمان نواز