کلیدواژه‌ها = ذخایر ژنتیکی و مرغ مرندی
مطالعه صفات تولیدی، تولیدمثلی و کیفیت تخم در مرغ مرندی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 97-110

10.22034/as.2023.54126.1684

شعله قربانی؛ قربان الیاسی زرین‌قبایی؛ حسین تقی پور؛ سیدمهدی مرسلی